İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Üsküdar İcadiye Mahallesi'nde 121 m² bahçeli ahyap ev restorasyon karşılığı kiraya verilecektir

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01074464
Şehir : İstanbul / Üsküdar
Semt-Mahalle : İCADİYE MAH. / KUZGUNCUK
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 04.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İSTANBUL 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, İcadiye Mahallesi, Sıvacı Ferhat Sokağında bulunan, mülkiyeti Hazinedar Şehriyari Cevri Kalfa Vakfına ait olan, tapunun (118) pafta, (629) ada, (14) parselde ki 121,22 m² yüzölçümlü “Bahçeli Ahşap Ev”
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -1.katında
İhale Usulü
:
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiraya Verme

Maliye B., Kamu İhale K. ve Kültür ve Turizm B. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 14. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL VAKIFLAR 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
RESTORASYON KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA VE İŞLETME İŞİNE AİT İLAN


İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, İcadiye Mahallesi, Sıvacı Ferhat Sokağında bulunan, mülkiyeti Hazinedar Şehriyari Cevri Kalfa Vakfına ait olan, tapunun (118) pafta, (629) ada, (14) parselde ki 121,22 m² yüzölçümlü “Bahçeli Ahşap Ev” vasıflı eski eser taşınmaz Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre 45 (Kırkbeş) yıllığına restorasyon karşılığı kira ve işletme ihalesine çıkartılmıştır.

İLİ İstanbul
İLÇESİ Üsküdar
MAHALLESİ İcadiye
SOKAK/ CADDE Sıvacı Ferhat Sokak
YÜZÖLÇÜMÜ 121,22 m2
PAFTA NO. 118
ADA NO. 629
PARSEL NO. 14
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MECLİS KARAR VE TARİHİ 28/01/2019 – 21/24
İHALE USULÜ Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 25. maddesine göre Açık Teklif usulü ile (artırma ihalesi)
İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ Eski Eser yapının 45 (Kırkbeş) yıl süreyle Restorasyon Karşılığı Kiralama ve İşletme ihalesi işi.
İŞİN TAHMİNİ
BEDELİ
604.620,00 TL.(AltıyüzdörtbinaltıyüzyirmiTürkLirası) (Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.)
GEÇİCİ TEMİNAT 18.138,60 TL (OnsekizbinyüzotuzsekizTürkLirasıAltmışKuruş)
(Bu bedel muhammen bedelin %3 ‘üdür.)
İHALE TARİH VE SAATİ 19/11/2019- 10,00

I-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, İhale Şartnamesinin Madde:2’de belirtilen asgari şartlarla ve İşletme süresi sonrasında (45. yılın sonunda) yapıların bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan İdaremize teslim edilmesi, kiralamaya devam edilmesi durumunda günün koşullarına göre İdarece tespit edilecek kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık dönemler halinde kira akdi düzenlenmesi şartlarıyla, bina (konut veya ofis) yapılmak üzere İnşaat yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine konulmuştur.
II- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -1.katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.
III- İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:30-12:30 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki İhale Kalem Bürosunda görebileceklerdir.
IV- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katında bulunan İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
Teklifi ihtiva eden (Ek 8) örnek forma uygun olarak hazırlanan teklif mektubu) kapatılmış, mühürlenmiş / imzalanmış iç zarf ile örneğiyle birlikte, İhale şartnamesinin Madde:6’da açık olarak belirtilen;

  1. Türkiye’de tebligat için (Ek-1) örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi.
  2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
  3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun (Ek-3) örnek forma göre düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.
f) İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %25’inden az olmamak üzere banka referans mektubu
(Ek-4) örneğe uygun)
İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge.
h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik alınacak prim borcu olmadığına dair belge,
ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. (Ek-7) örnek forma göre
i) İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü adına, (Vakıflar Bankası Üsküdar Fıstıkağacı Şubesindeki (TR 290001500158007300054714) no’lu hesabına) geçici teminat,
j) Muhammen bedelden az olmamak üzere İhale tarihi itibarı ile geçerli benzer işe ait müteahhitlik karnesi veya inşaat işlerine ait resmi kurumlardan alınmış benzer iş bitirme/iş denetleme belgesi,
Ancak isteklinin iş yaptığına dair bu belgelerinin bulunmaması halinde, alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname (Ek-5) örnek forma göre) verecektir.
k) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h,ı) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
l) (Ek-8) örnek forma göre düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)
V- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.
VI- İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin (11)nci Maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.
VII- İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
VIII- Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3.Kat, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
IX- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
X- Bu işe ait ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır.
XI- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
TEL : 0216 695 21 00-(7244-7234) İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr
FAKS : 0216 695 21 30 E-MAİL : istanbul2@vgm.gov.tr.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR