19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Üniversite Kurupelit Kampüsünde banka şubesi ve atm cihazı yeri kiraya verilecektir

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Katlı Otopark yanında 116,00 m2’lik 1 adet Banka Şubesi  ve 5 m2’lik 1 adet Atm cihazı kurulum yeri ihaleleri yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ

T.C.ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İHALE İLANI

Üniversitemiz Kurupelit Kampüsünde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/c maddesi uyarınca Açık İhale usulü ile 3 (üç) yıllığına, Katlı Otopark yanında 116,00 m2’lik 1 adet Banka Şubesi ve 5 m2’lik 1 adet Atm cihazı kurulum yeri ihaleleri yapılacaktır.

İşin Cinsi

İhale Şekli

Kira Süresi

İhale Tarihi

İhale Saati

1 (bir) Yıllık Kira Bedeli -₺

Geçici Teminat Bedeli -₺

Banka Şubesi yeri

2886 D.İ.K. 35/c mad. Açık İhale

3 (üç) Yıl

01.10.2019

10:00

189.000,00 ₺

5.670,00 ₺

Atm Cihazı yeri

2886 D.İ.K. 35/c mad. Açık İhale

3 (üç) Yıl

01.10.2019

10:30

37.500,00 ₺

1.125,00 ₺

 1. Şartname ve ekleri, Rektörlüğümüz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

 2. Şartname ve eklerinin satış bedeli her bir ihale için 100,00 ₺ (Yüz ₺)’dir. (Hesap Bilgisi: Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite şubesindeki TR87-0001-0014-7909-712370-5001 IBAN numaralı hesabı)

 3. İhale, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonunda (Kurupelit/SAMSUN) yapılacaktır.(İrtibat Tel.0362 312 19 19 Dahili -7131/7153)

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlar gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ihaleye katılamazlar.
İsteklilerin ihale saatinde aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyon Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir. İhaleye katılacak İsteklinin,

 1. Tüzel Kişilerin, kanuni ikametgâh sahibi olmakla birlikte, Tebligat için adres beyanı. irtibat için telefon/faks numarası ile elektronik posta adresi vermeleri,

 2. Tüzel kişilerin, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi ve/veya Meslek Odasından, ilk ilân veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermeleri,

 3. Geçici teminatı yatırıldığına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubunu vermeleri,

 4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermeleri,

 5. İhaleye katılacak olan istekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri,

 6. İhaleye katılacak olan isteklinin, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından şartname satın aldığına dair makbuz vermeleri,

 7. Tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından iyi hal kağıdı vermeleri, İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise ihaleye katılacak kişilerin, T.C. Savcılığından iyi hal kağıdı vermeleri,

 8. Bildirim ve tebligatlar iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleştirilememesi halinde, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim tebligat pilot/koordinatör ortağa yapılır, istekli ve kiracı tarafından idareye yapılacak yazışmalarda elektronik posta ve faks kullanılamaz.

İstekliler ihale saatine kadar istenilen belgelerle birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kurupelit / Samsun adresine müracaat etmeleri gerekir.

 1. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınacaktır.

 2. Telefon, Telgraf, Faks, Teleteks ile yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

 3. Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR