ULUDAĞ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

Uludağ/Sarıalan'a Macera Parkı'nın yapılarak işletilmesi ihale usulü ile kiraya verilecektir

ULUDAĞ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Sarıalan Günübirlik Kullanım Alanı İçerisine Macera Parkının Yapılarak işletilmesi Ve Sarıalan Günübirlik Kullanım Alanında Bulunan 4 Adet WC’nin Temizliğinin Yapılması       işi                  
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğü Uludağ Milli Park Müdürlüğü - Uludağ Milli Parkı Sarıalan Hizmet Binası Osmangazi/Bursa adresindeki Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TARIM VE BAKANLIĞI II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLAN

Müdürlüğümüz Uludağ Milli Parkında bulunan, aşağıda belirtilen tesislerimizin İşletmeciliği işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca “Kapalı Teklif ” usulü ile yapılacaktır.

İhale Şartnamesi ve ekleri; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğü Uludağ Milli Park Müdürlüğü - Uludağ Milli Parkı Sarıalan Hizmet Binası Osmangazi/Bursa adresinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların Şartname Bedelini; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Uludağ Milli Parkı Döner Sermeye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Fatih Bulvarı Şubesindeki TR720001001145690387555001 nolu hesabına yatırmaları ve şartname ve eklerini satın almaları gerekmektedir.
Teklifler yukarıda belirtilen adresteki İhale Komisyonu Başkanlığına 22 / 08 / 2019 Perşembe günü saat 14.30’ a kadar verilecektir.
İhale 22 / 08 / 2019 Perşembe günü her biri için aşağıda belirtilen saatte T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğü Uludağ Milli Park Müdürlüğü - Uludağ Milli Parkı Sarıalan Hizmet Binası Osmangazi/Bursa adresindeki Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhale ile verilecek Tesisin adı/Yeri Muhammen Bedeli Geçici Teminatı Şartname Bedeli İhale Saatı
Sarıalan Günübirlik Kullanım Alanı
İçerisine Macera Parkının Yapılarak 30.000,00 TL 3.000,00 TL 100,00 TL 14.30
İşletilmesi Ve Sarıalan Günübirlik
Kullanım Alanında Bulunan 4 Adet
WC’nin Temizliğinin Yapılması

İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler:

 1. İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
 2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
 3. Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
 4. Bu iş için 3.000.000 TL tutarına veya Muhammen Bedelin 100 (yüz) katına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış Banka Referans Mektubu ve Onay belgelerinin aslını vermek.
 5. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğuna dair belge ile ilgisine göre ortakları ile yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteriri ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret Sicil Gazeteleri veya bu durumları gösteren belgeler.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.
6. İmza beyannamesi veya imza sirküleri vermek. İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin noter tastikli imza sirkülerini vermek
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

 1. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin adına düzenlenmiş noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesini vermek.
 2. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
 3. İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde ilgili Vergi Dairesinden veya internet vergi dairesinden alınan mükellef olunduğuna dair belge vermek.
 4. İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde ilgili Vergi Dairesinden veya internet vergi dairesinden alınan vergi borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
 5. İhale ilan tarihinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcunun bulunmadığına dair belge vermek
 6. İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.
 1. İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden aşağıda belirtilen; faaliyetlerden birisini en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:
 • EN15-567-2 standartlarına göre uygun macera parkını en az 1 (bir) yıl süre ile işlettiğini belgelemek.
 • EN15-567-1 standartlarında macera parkı yapmış olmak.

b) İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.
c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği veya kurumlardan alınmış iş bitirme (iş deneyim) belgesi kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
ç) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı). Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
d) İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.
e) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.

 1. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.
 2. İdare adına alınmış (muhammen bedelin %10'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını vermek.
 3. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)

16- Bu ilanda belirtilmeyen hususlarda Şartname hükümleri geçerli olacaktır.

İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerle Teklif Mektuplarını 22 / 08 / 2019 Perşembe günü saat 14:30’a kadar Uludağ Milli Parkı Sarıalan Hizmet binası adresindeki Uludağ Milli Park Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu değildir.
İlan olunur.


T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR