TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tokat Belediyesi arıtma çamurunun berteraf edilmesi ve geri dönüşümünün sağlanması işini ihale edecektir

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01176273
Şehir : Tokat / Merkez
Semt-Mahalle : ALİPAŞA MAH. / GEYRAS
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT GÜNEŞ 20.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
HÜRSÖZ 22.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.07.2020 09:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
06.07.2020 17:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Toplantı Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

(ARITMA ÇAMURUNUN BERTARAF EDİLMESİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜN SAĞLANMASI İLE ELDE EDİLECEK ENERJİ BEDELİNDEN 10 YIL SÜRE İLE YÜZDE ORANINDA PAY ALINMASI İŞİ)
TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI

1. İdarenin
a. Adı: Tokat Belediye Başkanlığı
b. Adresi: Alipaşa Mahallesi, Gazi Paşa Caddesi No: 1 Merkez/TOKAT
c. Telefon – Faks Numarası : 03562142220 – 03562143000
2. İhalenin Konusu:
Niteliği, Türü ve Miktarı: Tokat Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan arıtma çamurlarının belediyemize ait 4.957,74 m2 ‘lik alanda yapılacak olan, “Arıtma çamurunun bertaraf edilmesi ve geri dönüşümünün sağlanması ile elde edilecek enerji bedelinden 10 yıl süre ile yüzde oranında pay alınması işi” yaptırılacaktır. İş kapsamında arıtma çamurunun bertarafı ve yeniden değerlendirilmesi ile değerlendirme tesislerin kurulması, geri kazanım ilkesine göre biyoenerji santralinin yaptırılması, 10 yıl işletilmesi ve süre sonunda taşınmazın idareye devredilmesi bulunmaktadır. Taşınmaz yıllık kira bedeli üzerinden 10 yıl süre ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi Açık İhale usulü gereğince açık artırma usulü ile ihaleye verilecek, Artırmalar asgari yüzde-oran şeklinde artırılacaktır.
İhalenin
a. Yapılacağı yer : Belediye Encümen Toplantı Odası
b. Tarihi ve Saati : 07/07/2020 Salı günü – Saat 09:30
c. Dosya Teslimi : İhaleye iştirak edecekler, hazırlayacakları ihale dosyalarını 06/07/2020 Pazartesi günü saat 17:00'a kadar Belediye Başkanlığına (Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne) teslim edeceklerdir. (Bu tarih ve saatten sonra yapılacak olan teslimatlar kabul edilmeyecektir.)
3. İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler
a. Kanuni ikametgâh belgesi.
b. Türkiye’de Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belge.
c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi. 2020 yılı içerisinde alınmış olması gerekmektedir.
i. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge;
ii. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
iii. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (i)ve (ii) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
d. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi;
i. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
ii. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
iii. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (i) ve (ii) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;
e. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
f. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
g. Teklif mektubu
h. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,
i. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,
j. İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanname
k. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair beyanname
l. İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuz
m. Belediyemizden borcu yoktur belgesi
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b),(c),(d),(e),(h),(i),(j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.
4. Ciro Primleri payının üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi Açık İhale usulü gereğince açık artırma usulü ile ihaleye Artırmalar asgari yüzde-oran şeklinde olacaktır.
5. Geçici teminat miktarı; ihaleye girebilmek için isteklilerin idareye ödenecek olan Ciro Primleri payının yaklaşık 10 yıllık tutarlarının 607.971,00 TL ‘si üzerinden geçici teminat alınacaktır. 2886 sayılı kanunun 25. maddesi uyarınca en az % 3 tutarında geçici teminat yatırmak zorundadır. Nakit veya limit dahili banka teminat mektubu olarak 3 üncü maddenin (c) bendinde belirtilen tarih ve saate kadar Belediyeye yatırılacaktır.
6. İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim, harç, tellaiye, ulaşım, nakliye, sözleşme, gazete ilan bedelleri, ve ihale dokümanında belirtilen diğer giderler istekliye aittir.
7. Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir.
9. İş bu ihaleye ait ihale dokümanı, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir, İştirak edecekler 1.000,00 TL karşılığında idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
10. Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR