BATI ANTALYA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Tesisler yapılmak amacıyla irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır

BATI ANTALYA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00828170
Şehir : Antalya / Aksu
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA EKSPRES 03.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ANTALYA EKSPRES 10.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
konut ve enerji hariç, eğitim, sağlık, spor, turizm, sanayi, tarım, hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesisler yapılmak amacıyla 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı ihalesi
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - A
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.07.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Defterdarlık Hizmet Binasının ikinci katında bulunan Eğitim Salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

Maliye Bakanlığı Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BATI ANTALYA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

S. No İlçesi Mahallesi Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi (m2) Fiili Durumu Cinsi İmar Durumu İlk Yıl Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Aksu Hatipler - 968 3.385,75 m2 Tam İşgalli Tarla İmarsız 2.043,00 612,90 25.07.2018 10:00
2 Aksu Hatipler - 969 3.096,61 m2 Tam İşgalli Tarla İmarsız 1.597,00 479,10 25.07.2018 10:15
3 Aksu Hatipler - 970 4.957,13 m2 Tam İşgalli Tarla İmarsız 2.510,00 753,00 25.07.2018 10:30

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların konut ve enerji hariç, eğitim, sağlık, spor, turizm, sanayi, tarım, hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesisler yapılmak amacıyla 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. Maddesi (g) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile Defterdarlık Hizmet Binamızın ikinci katında bulunan Eğitim Salonunda yapılacaktır.
2 – İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Batı Antalya Emlak Müdürlüğü’nde görülebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıda belirtilen belgeleri ihale komisyonuna;
a) Bu iş için ihaleden önce ilgili Muhasebe birimine yatırılacak geçici teminat bedeline ilişkin teminat makbuzunu veya şekil ve içeriği 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek) taşıyan Banka Teminat Mektubunu, (Geçici teminat olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen değerlerden olan tedavüldeki Türk parası, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışından temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak T.C. Merkez Bankasınca belirtilen konvertibl döviz, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri kabul edilebilir.)
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve nüfus cüzdanı fotokopilerini,
e) Taşınmazların ihaleleri için müşterek isteklilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesini, ortaklık sözleşmesini ve imza sirkülerini ihale saatine kadar bizzat vermeleri,
f) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletlerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri gerekmektedir.
4- Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.
6- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
İHALE BİLGİLERİ: http:www.milliemlak.gov.tr ve www.antalyadefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU: (242) 237 85 38 – Dahili 2503

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR