ALTINÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ters Ev inşaatı projesi yapımı ve 10 yıllığına işletmeciliği kiraya verilecektir

ALTINÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ALTINÖZÜ BELEDİYESİ
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALTINÖZÜ BELEDİYESİ TERS EV İNŞAATI YAP,İŞLET,DEVRET
İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Hatay ili, Altınözü ilçesi, Yenişehir mahallesi, Karsu Mevkii Beyaz Dere yanında bulunan 3.891,20 m2 yüzölçümlü “Kadastro Tespit Harici” alanda onaylanan vaziyet planında belirlenen koordinatlar üzerinde yapılacak olan TERS EV inşaatı projesi yapımı ve 10 yıllığına işletmeciliği işi İlçe Encümenince 31 MART 2020 Salı günü 10.00 da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 45. Maddesi çerçevesinde Açık İhale Usulü ile açık artırım şeklinde ihale edilerek 10 yıllığına kiraya verilecektir.
2- 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL: 48.000,00- TL.sı. AYLIK KİRA : 4.000,00-TL.
3- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI. 40.000,00- TL. sı, Muhammen Bedelin en az % 6’sıdır.
4- ŞARTNAME DOKÜMAN BEDELİ 100,00 TL. sı olup, şartname alınmak zorundadır, (Altınözü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden alınabilir.) www.altinozu.gov.tr adresinde görülebilir.
5- İHALİYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
A- Türkiye' de tebligat için adres göstermesi, (Adres Beyanı, telefon ve faks)
B- Ticaret ve / veya Sanayi Odası Belgesi verilmesi,

  1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir yılı içinde alınmış belge,
  2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
  3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C- İmza Sirküleri Vermesi,
a-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) aslı veya noterden tasdikli sureti.
c- Ortak girişim olması halinde girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzelkişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
D- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi gerekir.
E- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesine şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
F- İhale şartnamesinde belirtilen miktardan az olmamak ve ihale tarihi itibariyle asgari 180 günlük olmak üzere Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminatın yatırıldığına dair dekontun aslı.
G-Şartname alındığına dair belge
İhaleye giriş dosya bedeli 100,00 TL'nin İdaremiz hesaplarına yatırıldığına dair makbuz.
5/a- İhaleye katılım için idareye ihale saatine kadar teslim edilmesi gereken belgeler: (5. Maddede belirtilen belgelerin yanında)
MADDE 6- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 29. Maddesi gereği ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR