SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Terme Şehirlerarası Yolcu Terminali işletme hakkı kiraya verilecektir

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00930718
Şehir : Samsun
Yayınlandığı Gazeteler

SAMSUN 01.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SAMSUN 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Terme İlçesi, Yalı Mahallesi, 406 ada 1 no.lu parselde kayıtlı, Terme Şehirlerarası Yolcu Terminali ve eklentilerinin temizlik, güvenlik, ısınma-soğutma, bakım-onarım ile her tür idari-teknik işinin yapılması şartıyla, 5 (beş) yıl süre ile işletilmek üzere kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.02.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

Maliye Bakanlığı Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :


1- Samsun İli, Terme İlçesi Yalı Mahallesi Çamlık Sokak No:5 adresinde bulunan ve tapuda; İlimiz Terme İlçesi, Yalı Mahallesi, 406 ada 1 no.lu parselde kayıtlı, Terme Şehirlerarası Yolcu Terminali ve eklentilerinin temizlik, güvenlik, ısınma-soğutma, bakım-onarım ile her tür idari-teknik işinin yapılması şartıyla, 5 (beş) yıl süre ile işletilmek üzere, tanzim olunan Şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.
2- İhale Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.
3- Bahse konu taşınmazın Aylık Muhammen Kira Bedeli aylık KDV. Hariç 6.000,00 TL olup, Geçici Teminat Bedeli ise, aylık muhammen kira bedelinin kira süresiyle çarpımından elde edilen tutarın %3’ü olup; 10.800,00 TL’dir.
-İhalede yarışma (artırım ) aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.
4- Bahse konu İhale 14.02.2019 tarihinde, Perşembe Günü Saat 14.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
5- .1. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri sunacaktır;
A) İstekli gerçek kişi ise:
a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
b) İkametgâh Belgesi,
c) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,
d) Adres Beyannamesi,
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi
ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
f) Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )
g) İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,
h) İsteklinin kendisinin veya ortaklarının kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge,
ı) Taahhütname,
B) İstekli tüzel kişi ise:
a)Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair
belge,
b)Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname
ve imza sirküleri,
c)Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,
d)Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )
e)Şirketin yada vekilinin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,
f) Tüzel kişiliğin yada Şirketin kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge,
g)Taahhütname,
C) Ortak girişimci ise:
Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi
5.2 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yazılı bulunan kimseler ile ihaleye katılmaktan yasaklı kişiler gerek doğrudan, gerekse bir vekil aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu yasaklara aykırı olarak ihaleye girenler, ihale üzerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılmış bulunan teminat irat olarak kaydedilir. Kanunun diğer ilgili müeyyideleri tatbik edilecektir.
5.3 İsteklilerin halen Yurtiçi veya Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalar ile yine bu konuda Acentelik yapan gerçek kişilerden T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan F1, F2 D1, D2, B1, B2 yetki belgelerinden birisine sahip olunması, asıllarının yada noter onaylı suretlerinin ibrazı şarttır.
6- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. İstekliler, isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 14.30’a kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Kalemi) verecektir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Ayrıca istekliler ihale saati olan 14.30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR