TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tepebaşı Belediyesi'nden 9 adet taşınmaz kiraya verilecektir

TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036410
Şehir : Eskişehir / Tepebaşı
Semt-Mahalle : HOŞNUDİYE MAH. / CUMHURİYE
Yayınlandığı Gazeteler

ŞEHİR GAZETESİ 08.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ŞEHİR GAZETESİ 10.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda bilgileri yazılı 9 adet taşınmazın kiralanması işidir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tepebaşı Belediyesi, Belediye Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

1-) İDARENİN
a) Adı :Tepebaşı Belediyesi
b) Adresi :Hoşnudiye Mahallesi Şahin caddesi No:84 ESKİŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası :0 222 2114000 – 0 222 3208888
d)Elektronik posta adresi (varsa) :emlak.istimlak@tepebasi.bel.tr.
2-) İHALENİN KONUSU TAŞINMAZIN,NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI
Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda bilgileri yazılı 9 adet taşınmazın kiralanması işidir.
3-) İHALENİN HANGİ USÜL İLE YAPILACAĞI
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile
4-) İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE YAPILACAĞI
İşin Niteliği, Süresi, Muhammen bedeli- Geçici teminatı- m²’si- ihale tarihi ve ihale saati aşağıda belirtilmiş olan gayrimenkullerin kiralanması işi ihalesi Tepebaşı Belediyesi, Belediye Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

İHALENİN KONUSU TAŞINMAZIN,
NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI

İŞİN SÜRESİ

MUHAMMEN BEDELİ
(Aylık)

GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ

ALANI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

Hoşnudiye Mh. Köprülü sk. üzeri
Atm yeri

3 Yıl

4.400,00-TL

4.752,00-TL

5 m²

22/08/2019

10:30

Batıkent mh. Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Atm yeri

3 Yıl

2.290,00-TL

2.473,20-TL

5 m²

22/08/2019

10:35

Çukurhisar-Hisar Mh. Atatürk cd.No:51/B işyeri

3 Yıl

550,00-TL

594,00-TL

18 m²

22/08/2019

10:40

Hizmet binası zemin kat Z-5 nolu Çiçekçi işyeri

3 Yıl

1.750,00-TL

1.890,00-TL

35 m²

22/08/2019

10:45

Hizmet binası zemin kat Z-9 nolu Çiçekçi işyeri

3 Yıl

1.500,00-TL

1.620,00-TL

35 m²

22/08/2019

10:50

Gündüzler Mh. Belediye Sk.No:5/1 konut kiralanması

3 Yıl

275,00-TL

297,00-TL

100 m²

22/08/2019

10:55

Gündüzler Mh. Belediye Sk.No:5/2 konut kiralanması

3 Yıl

300,00-TL

324,00-TL

100 m²

22/08/2019

11:00

Kozkayı mh.11819 ada 2 parsel arsa alanı Tv verici istasyonu

3 Yıl

800,00-TL

864,00-TL

791,02 m²

22/08/2019

11:05

Kozkayı mh.11819 ada 3 parsel arsa alanı Tv verici istasyonu

3 Yıl

650,00-TL

702,00-TL

645,59 m²

22/08/2019

11:10

5-) İHALE DÖKÜMANLARININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ
Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi No:84 Eskişehir adresinde bulunan Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülüp incelenebileceği gibi, ihale günü saat en geç 09:00’a kadar 50,00-TL karşılığında satın alınabilecektir. İhale şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine makbuz karşılığı yatırılacaktır.
6-) İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Kanuni ikametgah belgesi,
b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
c) Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge,
d) 1- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, vekalet halinde vekalet edenlerin vekâletname ve imza beyanlarını vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
2- Gerçek kişilerin ise imza beyanlarını vermeleri,
e) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge,
f) İş ortaklıklarında, ortakların hisse oranları ve işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını belirten noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilmesi zorunludur.
7-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR