TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Teleferik tesisi yapım ve işletme işi ihalesi

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Trabzon İli Maçka İlçesi Altundere Vadisi Milli Parkı Girişinden başlayarak Çakırgöl yol ayrımında sonlanacak şekilde planlanan Teleferik Tesisinin yapımı ve sözleşme süresince işletilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.02.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TRABZON BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1-İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu işin,
a) Adı:
“Trabzon İli Maçka İlçesi Altundere Vadisi Milli Parkı Girişinden başlayarak Çakırgöl yol ayrımında sonlanacak şekilde planlanan Teleferik Tesisinin yapımı ve sözleşme süresince işletilmesi işi”
b) Konusu: Trabzon İli Maçka İlçesi Altundere Vadisi Milli Parkı Girişinden başlayarak Çakırgöl yol ayrımında sonlanacak şekilde planlanan Teleferik Tesisinin yapımı ve sözleşme süresince işletilmesi için kiraya verilmesi ve bu süre sonunda İşletmeciye devir edilmesi işidir. Kiracı, yaptığı tesise ait demirbaşları ve binaları sözleşme süresinin sonunda bakım ve onarımları yapılmış çalışır şekilde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan fatura karşılığında ( BirTürkLirası " izbedel " ile Belediyenin ticari kayıtlarında yer alabilmesi için ) devir edecek, bırakacaktır.
c) Yapılacağı yer: Trabzon İli Maçka İlçesi Altundere Vadisi Milli Parkı

2- İhale ve yeterlik değerlendirmesine ilişkin bilgiler
2.1. İ
hale usulü: İhale 2886 sayılı “Devlet İhale Kanununun” 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
a) İhale başvurularının ve tekliflerin sunulacağı adres: Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi No/201 Kat/2 Yazı ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Ortahisar/TRABZON
b) İhalenin yapılacağı yer: Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi No/201 Kat/2 Trabzon Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu Ortahisar/TRABZON
c) İhale dosyasının sunulacağı son tarih ve saat: 19.02.2019 tarihinde Türkiye saati ile saat 12:00 a kadar.
d) İhale, 19.02.2019 tarihinde, saat 14:00’da Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

3- İhale dokümanının görülmesi ve temini
3.1.
İhale dokümanı, aşağıda belirtilen adreslerde görülebilir. Ancak, ihaleye katılacak olanların, İşletmeci tarafından hazırlanan CD ortamındaki ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yerler: Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi No/201 Kat/4 İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Ortahisar/TRABZON
c) İhale dokümanı satış bedeli: 2.000,00.-TL’dir
d) İhale, işletilen tesisin tamamından elde edilen her türlü gelirlerin toplamı üzerinden %10’dan az olmamak şartıyla isteklinin belirleyeceği yüzdelik payı artırım yapılarak en yüksek teklif edene ihale edilecektir.

4-Yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:
4.1.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi ;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b)Yeterlik başvurusu yapmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
a) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu.
b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
c) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

5. Mali yeterliğe ve İş deneyime ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
5.1.
İsteklinin 40.000.000,00.-TRY (KırkmimilyonTürkLirası) den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ihale tarihinden en geç 7 gün önce düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
5.2. Geçici Teminat mektubu ve teyit yazısı. Geçici teminat miktarı; yapım işi karşılığı 5.000.000,00.-TRY (BeşmilyonTürkLirası) dir.
5.3. İstekli, son on beş yıl içinde yurt içinde ya da yurt dışında kamu ya da özel sektörde (A) Alt Yapı İşleri - XIX. Grup: Kablolu Taşıma Sistemleri Yapım işiyle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin 50.000.000,00.- TRY tutarında iş deneyim belgesine sahip teleferik üreticisi ile bu işin yapımına ilişkin düzenlenmiş iyi niyet anlaşma belgesini sunacaktır.
5.4. Tekliflerin dili:
5.4.1. Başvuru ve teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, başvurunun ve teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

6 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:
6.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7-İş ortaklığı
7.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir.

8-Konsorsiyum
8.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

9. Tekliflerin verilmesinde temel kriter
9.1. İhale konusu işin yapılacağı alanın 2019 yılı itibariyle yıllık ( 12 aylık ) kira bedeli 1.500.000,00-TRY (BirmilyonbeşyüzbinTürkLirası)+KDV’dir. Kira ödemesi, ihale konusu iş için sözleşme yapılmadan önce 31.12.2019 tarihine kadar KDV ile birlikte peşin ödenecektir. Yıllık kira bedelleri TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık Y-ÜFE ve Y-TÜFE oranlarının aritmetik ortalaması olan oran ile güncellenir. İşletmenin başladığı tarihin yıl içinde herhangi bir güne rastlaması halinde, işletmenin başladığı tarihten 31 Aralık tarihine kadar geçen süre için kira bedeli; işletmenin başladığı tarih ile 31 Aralık tarihi arasındaki sürenin 12 aylık süreye oranı ile 1.500.000,00-TRY (BirmilyonbeşyüzbinTürkLirası)‘ nin çarpılması yöntemiyle belirlenecektir. Bu kıst sürenin bitiminden itibaren , 1 Ocak tarihinden itibaren , işletme süresi boyunca yıllık ( 12 aylık ) kira bedeli hesabı bu kira bedeli üzerinden yapılacaktır. İşletmenin başladığı tarihinden sonraki ilk 1 Ocak tarihinde, bir önceki yıl için TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık Y-ÜFE ve Y-TÜFE oranlarının aritmetik ortalaması olan oran kadar kira bedeli arttırılacaktır. Y-ÜFE ve Y-TÜFE oranlarının aritmetik ortalamasının (-) eksi çıkması halinde kira bedeli sabit kalacaktır. Artış net kira bedeli üzerinden yapılacaktır.Takip eden yıllarda aynı yöntem uygulanacaktır. Sonraki yılların kira bedelleri aylık olarak ödenecektir. Bu bedele ayrıca Katma Değer Vergisi eklenecektir.
9.2. İstekli, sözleşmenin imzalanmasından sonra en geç 30 (Otuz) gün içinde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale konusu işin proje hazırlık çalışmaları için yapılmış harcamalara karşılık 1.750.000,00-TRY (BirmilyonyediyüzellibinTürkLirası) tutarındaki bedeli Trabzon Büyükşehir Belediye hesabına ödeyecektir. Bu bedele ayrıca Katma Değer Vergisi eklenecektir.
9.3. İstekli, ihale konusu işe ait tesis işletmeye alındığı tarihten itibaren, 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında, işletilen tesisin tamamından elde edilen her türlü gelirlerin toplamı üzerinden % 10 ‘dan az olmamak şartıyla ihalede belirlecek yüzdelik payı, yıllık kirayı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesinin harcamalarına karşılık olan 1.750.000,00-TRY (BirmilyonyediyüzellibinTürkLirası) tutarındaki bedeli İşletmeci’ye ödemeyi teklif edecektir. (Tesisin işletmeye alındığı tarih yıl içindeki her hangi bir güne denk gelir ise o tarihten 31 Aralık tarihine kadarki ve yine sözleşmenin sona erdiği tarih yıl içindeki her hangi bir güne denk gelir ise, 1 Ocak tarihinden o güne kadar işletilen tesisin tamamından elde edilen her türlü gelirlerin toplamı esas alınacaktır.) Bu bedele ayrıca Katma Değer Vergisi eklenecektir.
9.4. İşletmeci ile yüklenici arasında imzalanacak işletmecilik sözleşmeleri imzalanmadan önce Tarım ve Orman Bakanlığı XII. Bölge Müdürlüğü sorularak yazılı onayı alınacak onay verilmemesi halinde ihale iptal edilecektir.

10-Sözleşmenin süresi
10.1. Sözleşmenin süresi, sözleşmenin imzalanması ile başlar, 11.08.2044 tarihinde sona erer.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR