AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tekstil ve evsel nitelikli atıkların toplanması, taşınması ve değerlendirme hakkı kiraya verilecektir

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Avcılar İlçe Geneli Tekstil Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynağında  Ayrı Toplanması, Taşınması  ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İhalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümeni- Avcılar Belediye Binası, Belediye Encümen salonuMerkez Mahallesi Marmara Caddesi No:1/2 Avcılar/İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


KİRALAMA İLANI


İHALENİN KONUSU: 1- Aşağıda nitelikleri belirtilen Belediyemiz tasarrufunda bulunan yerler 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince ve şartnamesi uyarınca ihale yolu ile 12 (oniki) aylık süreyle (yıllara sari) kiraya verilecektir.
2- KİRAYA SUNULAN YERLER

İşin Adı: Avcılar İlçe Geneli Tekstil Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İhalesi
İlçe Avcılar
Encümen karar/no 22.10.2019 Tarih ve 507 Karar No
Mahalle Adres NEVİİ KM2 MUHAMMEN BEDELİ (Yıllık) %3 GEÇİCİ TEMİNAT İHALE GÜN/SAATİ
Avcılar İlçe Geneli
İlçe Geneli Tüm Mahalleler Avcılar Belediyesi Tekstil Atıkları Toplama Sistemi 9,35 110.000,00-TL+KDV 3.300,00 -TL 21.11.2019 -10.00
İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Açık Teklif Usulü
İhale İlan Şekli Gazete ilanı- Belediye ilan panosu
İhale İlan Adedi 2 defa
İhale Komisyonu
Adresi ve iletişim
Belediye Encümeni- Avcılar Belediye Binası, Belediye Encümen salonu
Merkez Mahallesi Marmara Caddesi No:1/2 Avcılar/İSTANBUL
Şartname ve ekleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden 500,00-TL karşılığında temin edilecektir.
İlgili Mevzuat ve tebliğler 5393- 2886 sayılı yasa

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Tekstil atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış, işin sözleşme süresince geçerliliği olan Çevre İzin ve Lisans Belgesi (Geçici Faaliyet Belgesine sahip olup ihale tarihine kadar Çevre İzin ve Lisans Belgesini alamayan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamaz) ile ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, istenilen teminat ve belgeleri vermek, tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermek, mecburidir. Eksik veya geçerli olmayan evraklardan katılımcı sorumludur.
.
A - Gerçek kişi olması halinde;
1.T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi, yerleşim yeri(ikametgâh) ve diğer adres belgesi, adli sicil kaydı belgeleri. (e-Devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)
2. İhaleye katılanın Noter tasdikli imza beyannamesi.
3. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz)
4. %3 geçici Teminat Mektubu veya makbuzun aslı,(Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)
5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname,
6. Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
7. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
8. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.
9. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.
10.Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
B- Tüzel kişi olması halinde;
1. İlgili Makamlarından alınmış, faaliyet belgesi.
2. Şirketi Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli vekâletname,
3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler.
4. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
5. Dernek, Birlik, Vâkıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve Tüzüğün aslı veya Noter tasdikli sureti, yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
6. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz)
7. %3 geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı,(Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)
8. Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
9. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon, faks, var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
10. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.
11. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.
12. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
C - Ortak Girişim olması halinde:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri suretini ibraz etmek suretiyle belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.
4- Kira ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
5- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.
6- İhaleye girecekler ihale gününden bir (1) gün önce saat 16.00’a kadar dilekçe ve istenilen belgeler ile birlikte Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. İsteklinin şartnamesindeki kayıtlara uygunluğu ve belgelerin tam ve eksiksiz olduğu sağlandıktan sonra Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden teminatın ödenmesi için aldıkları yazı ile %3 geçici teminatını yatırmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (Teminatını bu şekilde yatırılmayanların teminatları kabul edilmeyecektir.) Teminatını yatıranlara ve ihaleye girmeleri uygun olanlara yalnız bu ihaleye iştirak edeceğine dair İhaleye giriş belgesi verilir. İhaleye giriş belgesi alamayanlar ihaleye katılamazlar. (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı aranır.) Teminatını yatıranlar İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.
7- İdare ihale gününe kadar ilan edilen taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
8- Bu iş için yapılmış ilan bedelleri, karar pulu sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.
9- 2886 sayılı Kanunun 6.maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.
10- İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.
11- Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kira ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR