MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tekstil atıklarının toplanması ve değerlendirmesi işi yaptırılacaktır

MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Meram ilçesi sınırları içerisinde Tekstil/Giysi atıklarının toplanması amacıyla kumbaraların yerleştirilmesi ve bu atıkların yeniden değerlendirmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.04.2020 15:45
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Meram Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı :
Meram İlçesi sınırları içerisinde Tekstil/Giysi atıklarının toplanması amacıyla kumbaraların yerleştirilmesi ve bu atıklarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla çalışmaların yürütülmesi işi.
2 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı:
Şartname ve ekleri Meram Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 250 TL ihale doküman bedelinin yatırılmasından sonra Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden teslim alınacaktır.
3 - İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:
İhale Belediye Encümen Salonunda 08/04/2020 Çarşamba günü, Saat 15:45 da, 2886 Sayılı Kanun ve Şartnamesi dahilinde açık teklif usulü ile yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümen’i tamamen serbesttir.
4 - Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:
Aşağıda listede belirtildiği şekilde olup, geçici teminatın ihale günü en geç saat 12.00 ye kadar idareye ibraz edilmesi şarttır.
5 - İsteklilerde aranılan belgeler:
a. Türkiye’de tebligat için adres ve kanuni ikametgah olması,
b. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından yada Esnaf Sanatkârlar Odasından veya ilgili meslek kuruluşundan alınmış kayıt belgesi,
c. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküsü, vekaleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklif verme yetkisini gösterir noter tasdikli belge,
d. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından yada Esnaf Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek kuruluşundan alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair Tescil Belgesi ile kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli belge ile imza sirküsü,
e. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
f. Meram Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış Meram Belediyesi’ne borcunun olmadığına dair belge,
g. Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK prim borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan temin edilmiş belge,
h. Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge,
i. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından tehlikesiz atıkların toplama ve ayırma (Giysiler ve/veya Tekstil Ürünler) konusunda alınmış olan Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma Lisans Belgesi,
S.NO İŞİN NİTELİĞİ İŞİN YAPILACAĞI YER YILLIK MUHAMM. BEDEL (TL) (KDV DAHİL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) SÖZLEŞME SÜRESİ
1 Tekstil/Giysi atıklarının toplanması amacıyla kumbaraların yerleştirilmesi ve bu atıkların yeniden değerlendirilmesi amacıyla çalışmaların yürütülmesi işi Meram İlçesi 60.000,00 1.800,00 3 Yıl

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR