BEŞİKTAŞ BELEDİYE BŞK. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tekstil atıklarının kaynağında toplanması ve taşınması hakkı kiraya verilecektir

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BŞK. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Beşiktaş Belediyesi İlçe Sınırları Dahilinde Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması ve Taşınması Hakkının Kiraya Verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Beşiktaş Belediye Başkanlığı
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL İLİ
BEŞİKTAŞ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


A- Aşağıda nitelikleri belirtilen iş 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’nın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemi doğrultusunda 3 (üç) yıl süre ile
ihaleye verilecektir.

MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT SÜRESİ MEVKİİ İHALE GÜNÜ VE SAATİ İŞİN TÜRÜ
864.406,80_TL/36ay
+ KDV
25.932,20_TL 3 YIL
(36 AY)
BEŞİKTAŞ İLÇESİ 22.10.2019/SALI – 14:30 Beşiktaş Belediyesi İlçe Sınırları Dahilinde Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması ve Taşınması Hakkının Kiraya Verilmesi


B- Bu işe ait şartname Beşiktaş Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden 250,00_TL karşılığında alınacaktır.
C- İhaleye; gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek ve aşağıdaki belgeler ihale günü ve saatinde Belediye Encümeni’ne sunulacaktır.

  1. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,
  2. 2019 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,
  4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  5. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1), (2), (3) ve (4)’ deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
  6. Muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,
  7. Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,
  8. Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri,
  9. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ihale süresince devam edecek şekilde faaliyet konusuna uygun olarak alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi,
  10. İstekli tarafından ‘okudum, anladım şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve satın alındığına ilişkin makbuzun aslı,

belgelerinin ibrazı zorunludur.

D- (C) Maddesinde belirtilen belgeler hazırlanarak ihale günü ve saatinde Belediye Encümen Salonu’nda hazır bulunulacaktır.

İlan olunur.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR