BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tekstil atık kumbarası yeri kiraya verilecektir

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
250 Adet Tekstil Atık Kumbarası Yeri Kiraya Verilmesi
İşin Yapılacağı Yer
:
Başakşehir ilçe sınırları içerisindeki 250 adet muhtelif nokta.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Başakşehir Belediye Başkanlığı, Belediyesi Encümen Salonu, Başak Mahallesi 5.Etap 1.Kısım Akşemseddin Cad. No:3 Başakşehir /İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TEKSTİL ATIK KUMBARASI YERİ KİRAYA VERİLMESİ


Tasarrufu Belediyemize ait ilçemiz sınırları içerisindeki muhtelif noktalarda atıkların kaynağında ayrıştırılmasının çevre ve insan sağlığı açısından önemi gereği “250 Adet Tekstil Atık Kumbarası Yeri Kiraya Verilmesi” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (c) Maddesi “Açık Teklif Usulü” ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) İdarenin:

 1. Adresi: Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5.Etap 1.Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL
 2. Telefon ve faks numarası: 444 0 669 ve 0 (212) 692 55 32

2) İşin Adı: “250 Adet Tekstil Atık Kumbarası Yeri Kiraya Verilmesi”
3) İşin Yeri: Başakşehir ilçe sınırları içerisindeki 250 adet muhtelif nokta.
4) İşin Süresi: 3 (Üç) Yıl
5) Muhammen Bedeli (Yıllık) :540.000,00TL+KDV (Beşyüzkırkbin-Türklirası+KDV)
6) Geçici Teminatı ( % 3 ) : 16.200,00TL (Onaltıbinikiyüz-Türklirası)
7) İhalenin Yeri ve Zamanı :

 1. Yapılacağı yer: Başakşehir Belediye Başkanlığı, Belediyesi Encümen Salonu, Başak Mahallesi 5.Etap 1.Kısım Akşemseddin Cad. No:3 Başakşehir /İSTANBUL
 2. Tarihi ve saati : 23/01/2020 - 10:30

8) İhaleye Katılabilme Şartları:
İhaleye ancak aşağıdaki şartları haiz olanlar katılabilir:

 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6’ncı maddesinde sayılanlardan olmamak
 2. Kanuni ikametgah sahibi olmak (Bu husus özel kişilerce Nüfus İdarelerinden alınacak ikamet senedi ile, tüzel kişilerce bağlı oda veya ilgili kurumca onaylanacak şirket merkezini belirten belge ile belgelendirilecektir.)
 3. Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
 4. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ,
  1. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,
  2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
 5. İmza sirküleri,
  1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
  2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (1) veya (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
 6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
 7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
 8. SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,
 9. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
 10. Geçici teminatı yatırmış veya karşılığı kıymetli evrakı vermiş olmak,
 11. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip olmak.
 12. Yukarıdaki fıkralar gereği verilecek belgeler suret veya fotokopi olarak veriliyor ise bu suret veya fotokopilerin noter tasdikli olması gerekir. İhaleye iştirak edecek istekliler yukarıda istenilen belgeleri ihale saatine kadar teslim edeceklerdir.

9) İhaleye Katılamayacak Olanlar:
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

 1. İdarenin;
  1. İta Amirleri
  2. İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
  3. (1) ve (2) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
  4. (1), (2) ve (3) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),
 2. Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.
 3. Kiralama ve Ecrimisil alacağı için haklarında İstanbul Başakşehir Belediyesi tarafından dava veya icra takibi açılanlar (Dava veya icra takibinde borcu bulunmadığını ispat edenler hariç)
 4. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nce ihalelere girip iş kendisine ihale edildiği halde ihale sonrası yükümlülüklerini yerine getirmediği için ihalenin feshine ve teminatın irat kaydedilmesine sebebiyet verenler,
 5. Akde aykırılık nedeniyle kira veya diğer edimli sözleşmeleri fesih edilmiş olanlar veya mahkemece tahliyesine karar verilenler ihaleye katılamazlar.
 6. 5393 Sayılı Kanunun 28.Maddesinde sayılanlar da ihaleye katılamazlar. Ayrıca Başakşehir Belediyesine, kiralama, ecrimisil, intifa hakkı gibi birikmiş borcu olanlar da ihaleye katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.
10) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer:
Şartname ve ekleri, Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, “Başak Mahallesi 5.Etap 1.Kısım Akşemseddin Cad. No:3 Başakşehir /İstanbul” adresinde görülebilir ve 250,00-TL (İkiyüzelli-Türklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
11) Teklif Dosyalarının Teslimi:
İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren zarflarını en geç ihale günü (23.01.2020 Perşembe) saat 10:30'a kadar Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5. Etap 1.Kısım Akşemseddin Cad. No:3 Başakşehir / İSTANBUL adresindeki Encümen İhale Salonunda verebilecekleri gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR