BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tekstil atık kumbarası yeri kiraya verilecektir

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bağcılar ilçesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif tekstil atık kumbara yerleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu  Güneşli Mah. Kirazlı Cad. No:1 Bağcılar/İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Bağcılar Belediyesi hüküm ve tasarrufu altındaki Bağcılar ilçesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif tekstil atık kumbara yerleri talepte bulunacak gerçek ve tüzel kişilere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi (Kapalı Zarf Arttırma Usulü) gereğince 01/01/2020-31/12/2022 3 (Üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

İşin adı: Bağcılar ilçesi sınırları içerisinde konulacak olan kullanılmış tekstil atık kumbara yer kiralama işi İhalenin yapılacağı adres: Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Güneşli Mah. Kirazlı Cad. No:1 Bağcılar/İSTANBUL

Sıra No Malzemenin Cinsi Miktarı
(adet)
Aylık Birim Bedeli
(TL)
Aylık Toplam Bedel
(TL)
Yıllık Toplam Bedeli
(TL)
3 Yıllık (36 Ay) Toplam Bedel (TL) Geçici Teminat %3 (TL) İhale Tarihi ve Saati
1 Tekstil Atık Kumbarası 120 200 24.000 288.000 864.000+KDV 25.920 TL 12/12/2019
Saat: 10:30


İhale dokümanı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden 1.000,00.-TL (Dört Yüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir.
İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.
a.Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,
b.En son tescile ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,
d. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b) ve (c)’ teki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
f. Muhammen bedelin %3’ ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,
g. Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri,
h. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış olan “Tehlikesiz Atıklar Toplama-Belgesi’’
ı. Bağcılar Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,
i. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan ihale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı,
belgelerinin ibrazı zorunludur.
Teklifler 11/12/2019 günü saat 17.00’a kadar Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. İsteklilerin telgraf, posta vb. iletişim araçları ile yapacakları müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR