BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tekstil atık kumbaraları kiralanacaktır

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tekstil Atık Kumbarası 3 yıllığına kiraya verlicektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Güneşli Mah. Kirazlı Cad. No:1 Bağcılar / İstanbul
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAĞCILAR İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE KONULACAK OLAN KULLANILMIŞ TEKSTİL ATIK KUMBARALARI YER KİRALAMA İŞİ


Madde 1 – Aşağıda nitelikleri belirtilen iş; 2886 sayılı yasanın 36. maddesi (Kapalı Zarf Arttırma Usulü) gereğince ve ilgili şartname uyarınca 01/01/2020-31/12/2022 (36 ay) süre ile 3 yıllık en az 864.000,00 TL (SekizyüzaltmışdörtbinTürk Lirası) dan ihale yoluyla verilecektir.
Madde 2 – İşin Nitelikleri:

Sıra No Malzemenin Cinsi Miktarı
(adet)
Aylık Birim Bedeli
(TL)
Aylık Toplam Bedel
(TL)
Yıllık Toplam Bedeli
(TL)
3 Yıllık (36 Ay) Toplam Bedel (TL) Geçici Teminat %3 (TL) İhale Tarihi ve Saati
1 Tekstil Atık Kumbarası 120 200 24.000 288.000 864.000+KDV 25.920 TL 10/12/2019
Saat: 10:30


Madde 3 - İhale Komisyonunun Toplantı Yeri ve İhalenin Yapılacağı Yer Adresi: Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Güneşli Mah. Kirazlı Cad. No:1 Bağcılar / İstanbul
Madde 4 – İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
Madde 5 – İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları İta Amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta Amirlerince onaylanan ihale kararları onaylandığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) gün içinde Yükleniciye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine posta yoluyla gönderilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7.inci gün, kararın Yükleniciye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır. İhale üzerinde kalan Yüklenici ile Belediyemiz arasında yapılacak sözleşmeye istinaden ödemeler, aylık olarak ilgili ayın 1.ve 4. günleri arasında belirtilen toplam konteyner ücreti üzerinden yapılacaktır. Ödeme zamanında yapılmadığı halde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediye’ ye irat kaydedilir. Yüklenici, oluşacak zararlardan dolayı Belediye’ den herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.
Madde 6 – İhaleye ait işin özellikleri Madde-2’ de belirtilmiştir. Yüklenici işin özelliklerini önceden bilmiş sayıldığından daha sonra ihalenin sonucuna dair itirazları ve hak talepleri Belediye nezdinde geçersiz sayılacaktır.
Madde 7 – İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.
7.1. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,
7.2. En son tescile ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
7.3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,
7.4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
7.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1), (2) ve (3)’ teki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
7.6. Muhammen bedelin %3’ ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,
7.7. Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri,
7.8. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış olan “Tehlikesiz Atıklar Toplama-Belgesi’’
7.9. Bağcılar Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,
7.10. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan ihale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı,
belgelerinin ibrazı zorunludur.
Madde 8 – 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.Maddesinde sayılanlardan olmamak, aynı kanunun 83, 84 ve 85. Maddeleri ve diğer kanundaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, ihaleye katılamaz. Bu yasağa uymayarak ihaleye girenler, ihale üzerlerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat gelir kaydedilir.
Madde 9 – İhale üzerinde kalan şahıs veya şirket, süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde ihale iptal olur ve geçici teminatı İdare bütçesine irat kaydedilir.
Madde 10 – Geçici teminat yatırıp ihaleye katılmayanların teminatları gelir kaydedilecektir. Geçici teminat yatırıp ihaleye katıldığı halde ihale üzerinde kalmayan isteklilerin teminatları kendilerine iade olunacaktır.
Madde 11 – Uygun bedele ulaşmayan ihalelerin yapılamayacak veya muhammen bedelin altında kalan teklifler kabul edilmeyip değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Madde 12 – Yüklenici, sözleşme imzalamadan önce vereceği kesin teminat miktarını (sözleşme tutarının %6’ sı) nakit olarak değil de teminat mektubu olarak vereceği durumlarda bu teminat mektubunun süresi asgari 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olacaktır.
Madde 13 – Teklifler 09/12/2019 günü saat 17.00’a kadar Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. İsteklilerin telgraf, posta vb. iletişim araçları ile yapacakları müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR