UZUNKÖPRÜ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Tekirdağ Uzunköprü'de muhtelif gayrimenkullere irtifak hakkı tesis edilecektir

UZUNKÖPRÜ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Edirne Uzunköprü ilçesinde Bayramlı Köyü ve Muradiye Mahallesinde bulunan gayrımenkullerin 30 yıl süreyle tesis edilecek irtifak hakkı ihale edilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Uzunköprü Milli Emlak Şefliğinde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI

Milli Emlak Şefliği

TAŞINMAZ MAL İRTİFAK HAKKI İHALESİ

SIRA NO TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE / KÖYÜ MEVKİİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2) VASFI HİSSE ORANI İRTİFAK HAKKI AMACI İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK KISMI (M2) İRTİFAK HAKKI SÜRESİ TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE
GÜNÜ SAATİ
1 22090101102 EDİRNE UZUNKÖPRÜ Bayramlı Köyü Köy Civarı --- 27 75.928,00 Bina TAM Hayvancılık 75.928,00 30 Yıl 15.825,00 1.582,50 12.12.2018 11:00
2 22090100310 EDİRNE UZUNKÖPRÜ Muradiye Mah. Tuzsuz Tepe 266 30 38.355,00 Tarla TAM Hayvancılık 38.355,00 30 Yıl 2.430,00 243,00 12.12.2018 11:20
3 22090100311 EDİRNE UZUNKÖPRÜ Muradiye Mah. Tuzsuz Tepe 266 31 28.755,00 Tarla TAM Hayvancılık 28.755,00 30 Yıl 1.820,00 182,00 12.12.2018 11:40
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların 30 yıl süreyle tesis edilecek irtifak hakkı ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedeller üzerinden Uzunköprü Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
1- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar :
a- Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, (Tasdikli Yerleşim Yeri Belgesi)
c- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini veya nüfus cüzdanı örneğini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri , özel hukuk tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a ve c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklife bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir..
2- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içersinde Uzunköprü Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girenler, irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.
3- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr. adresinden öğrenilebilir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR