TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tekirdağ/Süleymanpaşa'da katı atık yönetimi tesislerinin yapımı ve işletilmesi işi

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Süleymanpaşa İlçesi, Banarlı Mahallesi. 0 ada 3899-3900 parseller (toplam 19.600,00 m2) ve Çorlu İlçesi, Hatip Mahallesi, 414 ada 262-263 parseller (toplam 187.350,44 m2)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çınarlı Mah. Hayrabolu Cad. No:4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

1-“İmtiyaz Devri Yapmak Ve Mülkiyeti İdareye Ait Araziler Üzerinde 29 Yıllığına İrtifak Hakkı Tesis Etmek Suretiyle Entegre Katı Atık Yönetimi Tesislerinin Yapımı Ve İşletilmesi İşi" mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait taşınmazlar üzerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi 1. fıkrası (a) bendi, 15. maddesi 1. fıkrası (g) bendi ve 15. maddesi 3. Fıkrasına göre Danıştay’ın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararıyla imtiyaz devri yapmak ve 18. maddesi 1. fıkrası (e) bendi gereğince üzerinde 29 yıllığına irtifak hakkı tesis etmek suretiyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu”nun 35 (a) maddesi uyarınca "Kapalı teklif Usulü” ile ihale edilecektir.
2-İş, Teknik Şartname’nin 6. Maddesi ile İmtiyaz Sözleşmesi’nin 5. Maddesinde belirtilen işin niteliği ve kapsamı doğrultusunda, İdarenin yetki alanları ile sınırlıdır.
3-İşin yapılacağı yer: Süleymanpaşa İlçesi, Banarlı Mahallesi. 0 ada 3899-3900 parseller (toplam 19.600,00 m2) ve Çorlu İlçesi, Hatip Mahallesi, 414 ada 262-263 parseller (toplam 187.350,44 m2)
4-İhale, 28/02/2019 Perşembe günü, saat 10:00’de İdarenin Çınarlı Mah. Hayrabolu Cad. No:4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleye ait Şartnameler mesai saatleri içerisinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda görülebilir. Şartname bedeli 2.000,00 TL olup, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dökümanını İdare’den satın alması zorunludur.
5-İstekliler tekliflerini mevzuata uygun olarak hesaplayacakları tesisin işletilmesinden elde edilecek toplam yıllık hasılat üzerinden %.. (..) Katkı Payı olarak sunacak olup, İdare tarafından artırıma esas yıllık Katkı Payı %10 (on) olarak belirlenmiştir.
6-İdare tarafından 2019 yılı için İrtifak Hakkı tesis etme muhammen bedeli 199.894,00 TL olarak belirlenmiştir. İrtifak Hakkı Bedeli; sonraki yıllar için İdari Şartnamenin 7.4.2. maddesinde belirtildiği şekilde arttırılır.
7-İhale konusu İş’in tahmini yatırım bedeli (ilk 16 (on altı) ay içerisinde kurulacak tesisler esas alınmıştır) 101.064.152,00 TL’dir. Bu bedel, İrtifak Hakkı Bedeli ile birlikte sadece teminatların hesaplanmasında kullanılacak bir itibari değer olup, hiçbir suretle, tarafların hak, borç ve taleplerine esas alınamaz.
8-İstekliler tarafından, 2019 yılı İrtifak Hakkı muhammen bedelinin 29 yıllık toplam değeri olan 5.796.926,00 TL ile Tahmini Yatırım Bedeli olan 101.064.152,00 TL’nin toplamının % 3 (yüzdeüç)’ü oranında hesaplanan 3.205.832,00 TL geçici teminat bedeli verilecektir. Geçici teminat olarak verilen teminat mektupları süresiz olacaktır.
9-İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri 27/02/2019 Çarşamba günü, mesai saati (17:00) sonuna kadar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.
9.1. Türkiye Cumhuriyeti’nde tebligat adresi, irtibat için telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresi istekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir. (İdari Şartname Ek-9), İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu belge ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her biri tarafından ayrı ayrı verilecektir.
9.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi; a)Gerçek ve tüzel kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinden sonra alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b)Ortak girişim olması halinde, bu belge ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her biri tarafından ayrı ayrı verilecektir.
9.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti. b)Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış sureti, c)Ortak girişim olması halinde, bu belge ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her biri tarafından ayrı ayrı verilecektir.
9.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen ve Şartname ekinde verilen örneğe uygun (Ek-6) olarak hazırlanmış teklif mektubu, İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu belge ortaklık adına en büyük hisseye sahip ortak tarafından sunulacaktır.
9.5. İdari Şartnamede belirtilen ve ekinde verilen örneğe uygun (Ek-7) geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdare hesabına yatırıldığını gösteren makbuz asılları, İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu belge ortaklık adına en büyük hisseye sahip ortak tarafından sunulacaktır.
9.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge aslı, İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu belge ortaklık adına en büyük hisseye sahip ortak tarafından sunulacaktır.
9.7. İdari Şartnamenin 17. Maddesi (a), (b), (c), (d), (e), ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname (Ek-14), İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu belge ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her biri tarafından ayrı ayrı verilecektir.
9.8. İstekli adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunmaya yetkili kişi için düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla 2 (iki) ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi
9.9. Teknik İşbirliği yapılacaksa İdari Şartname ekinde verilen örneğe uygun (Ek-12) beyanname aslı, İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu belge ortaklık adına en büyük hisseye sahip ortak tarafından sunulacaktır.
9.10. İdari Şartnamenin 14. maddesi çerçevesinde Alt Yüklenici kullanacak olan isteklinin Alt Yükleniciye yaptırmayı düşündüğü işler hakkında İdari şartname ekinde verilen örneğe uygun (Ek-13) beyanname aslı, İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu belge ortaklık adına en büyük hisseye sahip ortak tarafından sunulacaktır.
9.11. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, İdari şartname ekinde verilen örneğe uygun (Ek-10) İş Ortaklığı Beyannamesi aslı
9.12. İstekli tüzel kişi ise, çevre/atık/katı atık/enerji/temizlik vb. konulara da yer verilen tüzel kişilik ana sözleşmesi, İstekli ortak girişim ise, ortak girişimi oluşturan tüzel kişiliğe sahip ortaklardan en az birinin çevre/atık/katı atık/enerji/temizlik vb. konulara da yer verilen tüzel kişilik ana sözleşmesi,
9.13. Yurtdışındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkedeki Türk Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğu’nca onaylanmış olması, (Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin kaldırılması Sözleşmesi’ne taraf ülkelerden sağlanan ve söz konusu Sözleşme’nin 1. (birinci) maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki T.C. Konsolosluğu veya T.C. Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaf olacaktır.
9.14. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler,
9.15. İstekliler tarafından, iş ortaklıklarında ortaklık adına en büyük hisseye sahip ortak tarafından her sayfası kaşelenip imzalanmış İdari Şartname, Teknik Şartname, İmtiyaz Sözleşmesi, Tahkim Sözleşmesi ve İrtifak Hakkı Tesisi Taahhütnamesi,
9.16. İhale konusu iş için; Teknik Şartnamede verilen Tekirdağ İli atık özellikleri de dikkate alınarak hazırlanmış, önerilen teknolojilerin genel tanımlamaları, dizayn bilgileri, iş akış şeması, ürün tanımları ve girdi-çıktı öngörüleri (atık kütle dağılımı), proses artıklarının öngörüsü, toplam personel, araç ve iş makinası istihdam öngörüsü, elde edilecek enerji değerleri, geri kazanım işlemi sonrası kalan atığın ne şekilde değerlendirileceği ve/veya bertaraf edileceği, düzenli depolama tesisinde depolanacak nihai atık miktarının toplam gelen atık miktarı içindeki ağırlık ve hacim yüzdesi hususlarına ilişkin isteklinin hazırlamış olduğu dökümanlar,İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu belgeler ortaklık adına en büyük hisseye sahip ortak tarafından sunulacaktır.
Ve İdari Şartnamede istenen diğer belgelerin eksiksiz verilmesi gerekmektedir.
9.17. İhalenin bir gerçek kişi üzerinde kalması halinde; sözleşmenin imzalanmasına kadar toplam sermayesinin en az % 51 (yüzde elli bir) hissesi kendisine ait olmak şartıyla “Türk Ticaret Kanunu” hükümleri uyarınca münhasıran bu işle iştigal etmek üzere ve sermayesi madde 12.4.2. de belirtilenden az olmamak üzere bir sermaye şirketi kurmaları ve şirket ana sözleşmesinin onaylı bir örneği ile Ticaret Sicil Kayıtları’nı İdare’ye vermeleri zorunludur. Sözleşme gerçek kişiler ile değil, bunların kuracakları sermaye şirketi ile akdedilecektir. Sözleşmeyi müteakip Yüklenici’nin; adres ve firma yönetiminde yapacakları değişiklikler 7 (yedi) iş günü içinde İdare’ye bildirmeleri zorunludur. Firma yönetiminin değişmiş olması İdare’ye karşı İdari Şartname karşısındaki mükellefiyetleri ortadan kaldırmaz,
9.18. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Ek-10'a uygun İş Ortaklığı Beyannamesi hazırlanıp İdare’ye sunulacaktır.
9.19. İhale konusu iş için İdare tarafından İdari şartnamenin 7.3. maddesinde yer alan, tahmin edilen yatırım bedelinin %10 (yüzde on)'undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur. (Tüzel kişi isteklilerin en az % 51 (yüzde elli bir) hissesine sahip olan tüzel kişilerin, ortak girişim olmaları halinde de ortaklardan herhangi birinin bu koşulu taşıyor olması yeterli kabul edilir. Tüzel kişi isteklilerinin hissedarları ile bu hissedarların iştiraklerinin Banka Referans Mektubu yeterli kabul edilecektir.)
9.20. İstekli firmanın kayıtlı sermayesinin en az 5.000.000,00 TL (beş milyon lira) olduğunu gösterir belge,
9.21. Gerçek kişi, tüzel kişilik ya da ortak girişim İstekliler ile bunların teknik işbirliğinde bulunacağı yerli veya yabancı firmaların referanslarının verilmesi zorunludur.
9.22. İhaleye katılacak istekli tarafından, aşağıda asgari sayısı ve nitelikleri verilen meslek gruplarına ait teknik elemanları sözleşme süresince bünyesinde bulunduracağına dair taahhütname verilmesi zorunludur. Konu ile ilgili taahhütnamenin İdari Şartname Eki’nde öngörüldüğü biçimde verilmesi gerekmektedir. (Ek-11)
Teknik personel listesi: 2 Çevre Mühendisi (en az 3 yıl deneyimli),1 Makine Mühendisi (en az 3 yıl deneyimli), 1 Elektrik Mühendisi (en az 3 yıl deneyimli),1 İnşaat Mühendisi (en az 3 yıl deneyimli), 1 Ziraat Mühendisi (en az 3 yıl deneyimli), 1 Kalite Yönetim Sistem Sorumlusu (en az 2 yıl deneyimli), 1 Bilgi İşlem Uzmanı (en az 2 yıl deneyimli), 1 İş Güvenliği Uzmanı (en az 2 yıl deneyimli), 1 Çevre Teknikeri (en az 2 yıl deneyimli). Yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin, asgari idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve/veya diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.
9.23. İstekliler tarafından, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları ile Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşması'nda yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistem Belgesi verilecektir. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu belgeyi ortaklardan birinin sunması yeterlidir.
9.24. İstekli. tarafından, son 10 (on) yıl içerisinde, yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde bir işe ait belge ile katı atık düzenli depolama alanını işletmiş veya işletiyor olduğunu ve katı atıktan kurulu gücü en az 5 MW kapasitede enerji üretim tesisi kurmuş veya işletmiş veya işletiyor olduğunu gösterir belgelerin sunulması zorunludur. İş deneyimine konu kapasitelerin iş deneyim belgelerinde açıkça belli edilmesi gerekmektedir. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortak girişim bütününün yukarıda sayılan şartları birlikte sağlaması yeterlidir. 5 MW kapasitede enerji üretim tesisi kurmuş veya işletmiş veya işletiyor olmak koşulunun kapasite bazında tek bir ortak tarafından sağlanması zorunludur.
9.25. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
9.26. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
9.27. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.
9.28. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.
9.29. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.
9.30. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı yüklenici olarak tayin edilebileceği gibi, iş ortaklığını oluşturan ortaklar; münhasıran bu işle iştigal etmek üzere; sermayesi 6.20. maddesinde belirtilen miktardan az olmayacak, sermaye paylarının ihaleye katılan ortak girişim ortaklarının ihaleden önceki hisse nispetlerine uygun olacağı yeni bir tüzel kişilik (sermaye şirket) kurarak, sermaye şirketinin noter tescilli ana sözleşmesini İdare’ye sunacaklardır. Sözleşme, yukarıda anılan şekilde kurulacak sermaye şirketi ile imza edilecektir.
9.31. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.
9.32. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar İdare’ye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
9.33. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
9.34. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.
9.35. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır. İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR