TAŞKÖPRÜ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Taşköprü/Köçekli Köyü'nde arsa belediyeden kiralıktır

TAŞKÖPRÜ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00958949
Şehir : Kastamonu / Taşköprü
Yayınlandığı Gazeteler

TAŞKÖPRÜ POSTASI 08.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.03.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Taşköprü Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

TAŞKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI
Milli Emlak Şefliği

İRTİFAK HAKKI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL
İLÇESİ MAHALLE / KÖY ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m²) VASFI (CİNSİ) İMAR
DURUMU
SÜRESİ İLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
Taşköprü Köçekli Köyü 112 75 27.991,81 Hali Arazi İmarsız 30 Yıl 5.600,00 TL 1.120,00 TL 25.03.2019 10:30

 1. Yukarıda belirtilen taşınmazın irtifak hakkı tesisi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden, yukarıda yazılı tarih ve saatte, Taşköprü Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
 2. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

 1. Geçici teminatı yatırmaları (1-Tedavüldeki Türk Parası 2-Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3-Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,
 2. Yasal yerleşim yeri belgesini (ikametgah senedi),
 3. Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Nüfus cüzdanı örneği),
 4. Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri;
 5. Kamu tüzel kişilerinin ise, belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri şarttır.
 6. Ayrıca, ortak katılım halinde aralarında düzenleyecekleri Ortak Girişim Beyannamesini, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
 1. İhale şartnameleri ve ekleri mesai saatleri dahilinde Taşköprü Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
 2. İhale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 3. Hazine taşınmazları üzerinde projeye dayalı organize hayvancılık/hayvancılık faaliyeti kapsamında kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesi için;
 1. Yapılacak yatırımın küçükbaş hayvancılıkta bin adet, büyükbaş hayvancılıkta ikiyüz adet, kanatlı hayvancılıkta; yumurta tavukçuluğunda seksenbin, etlik piliç yetiştiriciliğinde ise yirmi beş bin adet hayvan kapasitesinden az olmaması,
 2. Proje bütünlüğü içerisinde, entegre tesislerin kurulacağı alan ile bitişik ve bütünlük sağlayan alanlarda yem bitkisi yetiştiriciliği de yapılacak ise, verilecek arazi miktarının küçükbaş hayvan başına yedi yüz metrekare, büyükbaş hayvan başına üçbinbeşyüz metrekare, kanatlı hayvan başına ek tesisler dahil yumurta tavukçuluğunda 0,2 metrekare, et tavukçuluğunda ise 0,1 metrekareden fazla olmaması, gerekir.
 3. Ön izin süresi içerisinde, taşınmaz üzerinde yapılması planlanan yatırıma ilişkin uygulama projeleri yetkili kamu idarelerinin yanı sıra ayrıca Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne onaylattırılacaktır.
 1. İleride lehine irtifak hakkı tesis edilecek yatırımcıya fiili kullanımı olmaksızın, tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması, imar planının yaptırılması uygulama projelerinin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesine imkan vermek amacıyla İrtifak hakkı ihalesi sonunda kararlaştırılacak irtifak hakkı bedelinin % 20 si karşılığında 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilecek, adına ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi ile ön izin sözleşmesi düzenlenecek, ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde verilecek olan ön izin idarece doğrudan iptal edilecektir. Ön izin dönemi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde ise, irtifak hakkı ihalesinde kararlaştırılacak olan bedelin, ön izinde geçen süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılması suretiyle tespit edilecek olan ilk yıl İrtifak hakkı bedeli üzerinden, irtifak hakkı ihalesini alan gerçek veya tüzel kişi ile İrtifak hakkı sözleşmesi düzenlenecektir. Taşınmaz üzerinde yapılacak yatırımın 1000 adet küçük baş hayvan veya 200 adet büyük baş hayvandan az olmamak üzere yapılması gerekmektedir. İrtifak Hakkı verilmesi işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar irtifak hakkı verilecek olan gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanacaktır.
 2. İstekliler şartname ve eklerindeki bütün şartları kabul etmek zorundadır. Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Taşköprü Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
 3. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 4. İhale ilanı; “https://kastamonu.csb.gov.tr/”, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; “www.milliemlak.gov.tr” web sayfalarından öğrenilebilir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR