BODRUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Taşınmazlar kiraya verilecektir

BODRUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861593
Şehir : Muğla / Bodrum
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
295 ada 32 parsel, 305 ada 3 parsel, 309 ada 1 parsel ve 309 ada 3 parsel numaralı taşınmazların deniz cephesinde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kroki ile tespitli 10.671,65 m² yüzölçümlü alan (İskele, dolgu ve kıyı düzenlemesi yapılmak amacıyla) 15 yıllığına kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde Milli Emlak Müdürü Odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BODRUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

2886 SAYILI KANUN UYARINCA KULLANMA İZNİ VERİLECEK TAŞINMAZ

SIRA NO İLİ/İLÇESİ/ MAHALLESİ MEVKİİ KULLANMA İZNİ VERİLECEK ALAN AMACI SÜRESİ İLK YIL TAHMİNİ KULLANMA İZNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Muğla/Bodrum/Türkbükü Mahallesi Çetili 295 ada 32 parsel, 305 ada 3 parsel, 309 ada 1 parsel ve 309 ada 3 parsel numaralı taşınmazların deniz cephesinde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kroki ile tespitli 10.671,65 m² yüzölçümlü alan İskele, dolgu ve kıyı düzenlemesi yapılmak amacıyla 15 (onbeş) yıl 971.500,00 291.450,00 28.09.2018 10:00
Yukarıda nitelikleri belirtilen 1. sırada yer alan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki taşınmaza kullanma izni verilmek üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulüyle kullanma izni ihalesi yapılacaktır.
1- İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde Milli Emlak Müdürü Odasında toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
b) Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil belgesi ve faaliyet belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin verilmesi gerekmektedir.
3- Yapılacak olan ihalelerde tekliflerin posta yoluyla veya elden gönderilmesi halinde yine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir. İhaleye katılacak olanlar; ihale saatine kadar tekliflerini (Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak) ve bu teklifle birlikte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiğini belirtilecektir.
4- İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görebileceklerdir.
5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- Kullanma izni verilmesi işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar kullanma izni verilecek olan gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanacaktır. Kullanma izni ihalesi sonunda oluşacak bedel ve diğer vergi vs.bedeller peşin olarak ödenecektir.
7- İleride lehine kullanma izni tesis edilecek yatırımcıya fiili kullanımı olmaksızın öncelikle imar planının yaptırılması, uygulama projelerinin hazırlattırılması ve ilgili kuruluşlara onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesine imkan vermek amacıyla yapılacak olan kullanma izni ihalesi sonunda kararlaştırılacak kullanma izni bedeli karşılığında 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilecek, adına ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi ile ön izin sözleşmesi düzenlenecek, ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde verilecek olan ön izin idarece doğrudan iptal edilecektir. Ön izin dönemi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde ise, kullanma izni ihalesinde kararlaştırılacak olan bedelin, ön izinde geçen süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılması suretiyle tespit edilecek olan ilk yıl kullanma izni bedeli üzerinden, kullanma izni ihalesini alan gerçek veya tüzel kişi ile kullanma izni sözleşmesi düzenlenecektir.
8- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (Bilgi İçin : 0 (252) 316 75 25)
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR