HANİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Taşınmazın irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır

HANİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888532
Şehir : Diyarbakır / Hani
Yayınlandığı Gazeteler

ANALİZ HABER 06.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İrtifak Hakkı Süresi: 30 Yıl İrtifak Hakkı Amacı: Projeye dayalı organize hayvancılık/Hayvancılık
İşin Yapılacağı Yer
:
Diyarbakır Hani ilçesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.11.2018 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hani Milli Emlak Şefliği
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

HANİ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Milli Emlak Şefliği)

İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZIN


İl/İlçe


Mahallesi


Ada


Parsel


Yüz ölçümü


Cinsi

İmar Durumu

İrtifak Hakkı Süresi

İrtifak Hakkı Amacı

İlk Yıl İhale Bedeli

Geçici Teminatı


İhale Günü

İhale Saati


Diyarbakır/ Hani


Merkez Mahallesi


234


4


143.757,38


Ham Toprak

İmar Planı dışında


30 Yıl

Projeye dayalı organize hayvancılık/Hayvancılık


2.275,00


682,50


16.11.2018


09,30

1. Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazın İrtifak Hakkı ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulu ile İlçemiz Milli Emlak Şefliğinde komisyon marifeti ile karşılarında belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
2. İdarenin Adresi : Hani Malmüdürlüğü 21800/Hani
3. İdarenin Telefon ve Faks Numarası : 0 412 651 3042-0 412 651 3042
4.İhaleye Katılabilme Şartları ve istenilen belgeler
4.1- Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası,
4.2- Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuzun; (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,
4.3- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
4.4- İhaleye katılanların gerçek kişi olması halinde T.C. Numarası yazılı Nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
4.5- Özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
5- Adına irtifak hakkı verilecek olan gerçek veya tüzel kişice fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yapılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için bedeli karşılığında 1 (bir) yıl ön izin verilecektir.
6- Adına irtifak hakkı tesis edilecek istekliye fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yapılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla yapılacak iş ve işlemleri yaptırmak, irtifak hakkı/ön izin verilecek gerçek veya tüzel kişiye aittir.
7- Ön izin süresi içerisinde, taşınmaz üzerinde yapılması planlanan yatırıma ilişkin uygulama projeleri yetkili kamu idarelerinin yanı sıra ayrıca Tarım İl Müdürlüğüne onaylattırılacaktır.
8-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. (Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.)
9- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde İlçe Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

İLAN OLUNUR İhale Bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR