SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sultangazi Belediyesine ait eczane kiraya verilecektir

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.06.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 1. Kat Encümen Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KİRAYA VERİLECEK
TAŞINMAZ MAL İLANI

ADRES NİTELİĞİ ALANI M2 KİRA
SÜRESİ
TAHMİN EDİLEN 10 YILLIK KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ-SAATİ
UĞURMUMCU MAH. BELEDİYE SOKAK, NO:2/A ECZANE, MEDİKAL, OPTİK DÜKKANI 85 10 YIL 3.060.000,00 TL + KDV 91.800,00 TL 27/06/2019-10.30


1- Yukarıda özellikleri belirtilen Sultangazi Belediyesine ait taşınmaz ihale ile kiraya verilecektir. Belirtilen İhale, İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 1. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden (İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.
2- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
3- İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:
1-İkametgâh belgesi,
2-İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartname satın alma belgesi,
3-Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge aslı veya süresiz teminat mektubu,
4-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
5-T.C. Kimlik numarasını içerir kimlik belgesi,
6-Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).
7-ECZANE olarak kiralanacak ise 6197 SAYILI ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN UYARINCA "ECZACI" OLDUĞUNA İLİŞKİN SAĞLIK BAKANLIĞINCA TESCİL EDİLMİŞ ECZACILIK DİPLOMASININ NOTER TASDİKLİ SURETİ.
4- Geçici teminat: Tahmin edilen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında hesap edilerek alınacaktır.
5- Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.
6-Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır.
Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
7- Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
8- İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR