İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Su ürünleri taşıma hizmeti alınacaktır

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İzmir Büyükşehir Belediyesi İşletme ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Su Ürünleri Hali Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk sahasında, su ürünleri almaya gelen esnafın, su ürünlerini satın aldıkları yerden araçlarına kadar taşınması işinin işletilmesi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.06.2020 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
17.06.2020 Saat: 16.00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat:3 No:309 Encümen Toplantı Odası Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak /İZMİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETME VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ HALİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TAŞIMA İŞİNİN İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE İLANI

İhale’ye Konu İş’in;

Adı İzmir Büyükşehir Belediyesi İşletme ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Su Ürünleri Hali Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk sahasında, su ürünleri almaya gelen esnafın, su ürünlerini satın aldıkları yerden araçlarına kadar taşınması işinin işletilmesi.
Niteliği Hal sahası içerisinde su ürünlerinin alıcı araçlarına taşınması ve ihale bedeli olan kısmın idareye ödenmesi işini kapsar.
İhale Yöntemi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre “Açık Teklif Usulü”
İşin Süresi İşin başlama tarihi 01.09.2020, bitiş tarihi 31.07.2021 dir.
İşin Yapılacağı Yer İl İlçe Mahalle Sokak No Mevki
İzmir Buca Zafer Gaffar Okkan 21/A Kaynaklar
Asgari Şartlar Yüklenici taşıma işinin işletilmesi işi karşılığında idareye yıllık olarak ödeyeceği miktarın yarısı sözleşme imzalanmadan peşin, diğer yarısı ise sözleşme tarihinden 3(üç) ay sonra ödeyecektir.
Tahmin Edilen Bedel 80.000,00TL+KDV (SeksenbinTürkLirası)
Geçici Teminat Miktarı 2.832,00TL(ikibinsekizyüzotuziki)
İhale Dosyası Satış Bedeli İhale dokümanı satış bedeli 250,00 TL (İkiyüzelliTürkLirası)
İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Adres/Yer İzmir Büyükşehir Belediyesi İşletme ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Su Ürünleri Hali Şube Müdürlüğü
Zafer Mah. Gaffar Okkan Sok. No:21/A Kaynaklar/Buca/İzmir
İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Saat Mesai günlerinde 08.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 saatleri arasında bedelsiz olarak görülebilir.
İhale için Son Evrak Verme Tarihi ve Saati Tarih: 17.06.2020
Saat: 16.00
İhale için Evrak Teslim Adresi İzmir Büyükşehir Belediyesi İşletme ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Su Ürünleri Hali Şube Müdürlüğü
Zafer Mah. Gaffar Okkan Sok. No:21/A Kaynaklar/Buca/İzmir
İhale Tarihi ve saati Tarih: 18.06.2020
Saat: 14.00
İhale Salonu Adresi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat:3 No:309 Encümen Toplantı Odası Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak /İZMİR

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN
1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartname'de belirtilen belgeleri ihale için son evrak verme tarih ve saatine kadar İhale evrak teslim adresi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi İşletme ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Hali Şube Müdürlüğü Zafer Mah. Gaffar Okkan Sok. No:21/A Kaynaklar/Buca/İzmir adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.
2. Bu ihaleye gerçek ve tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler (iş ortaklığı) teklif verebilecektir.
3. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek, yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamayacaktır.
İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir.
1.Tebligat için adres beyanı (Ek-1); ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası'na veya ilgili Meslek Odası'na kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4. Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır).
5. Vergi Dairesi'ne borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır).
6. İdareye borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır).
7. Vekâleten ihaleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
8. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.(Ek-2)
9. İhale dokümanının satın alınması durumunda, satın alındığına dair belge.
10. Bu şartnamenin Yasak Fiil ve Davranışlar ile ilgili 18. maddesinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname, (İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname) (Ek-3)
11. İsteklilerin Ortak Girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin işbu Şartname'nin 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6,12.1.7 maddelerinde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belge/belgeleri vermesi gerekmektedir.
12.İdareden alınacak Yer Görme Belgesi, (EK-4)

İstekliler, İdare’nin görevlendireceği bir personel ile birlikte taşıma işinin işletilmesi işinin yapılacağı yeri görebilecekler ve İdare’den Yer Görme Belgesi alacaklar. Bu belgeyi ihale dosyasında sunacaklardır. Ortak girişim isteklilerde ortaklardan birinin bu belgeyi alması yeterlidir.

İş yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İstekli, işyerini ve çevresini gezmekle; yerin mahiyetine, gerekli her türlü altyapı ve konumuna, iklim şartları, işin gerçekleştirilmesi için yapılması gerekli çalışmalar ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım gibi işin yürütülmesi için gerekli olan her türlü konularda bilgi edinmiş, her türlü şartlar dahil teklifini etkileyebilecek risklere ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

13.İşin muhammen bedelinin %3’ü oranında 2.832,00TL(ikibinsekizyüzotuziki) süresiz İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu, (EK-5)

İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu ortakları oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerden en az birisine ait olması yeterlidir.

İhale dosyası İdare'ye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan İsteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR