YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sosyal tesis (park, cafe,restoran vb) projesi yap işlet devret modeliyle kiraya verilecektir

YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114726
Şehir : Konya / Yunak
Semt-Mahalle : YENİ MAH. / YUNAK
Yayınlandığı Gazeteler

HABER YUNAK 13.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yeni Mahalle 139 ada, 1 nolu parselde 8206,42 m² büyüklüğünde parsel üzerinde 249 m² kapalı alan içerisinde ticari amaçlı sosyal tesis (park, cafe, restoran vb.) hazırlanan proje, idari ve teknik şartname hükümleri doğrultusunda yapımı/inşası, 25 yıl kiralama suretiyle işletilmesi ve süre sonunda bedelsiz olarak Yunak Belediyesine devredilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeni Mh. Hükümet Cd. No:70 Yunak/KONYA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
YAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE KİRALAMA İŞİ

  1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

  1. Yunak Belediyesi’ ne ait;

İlçemiz Yeni Mahalle 139 ada, 1 nolu parselde 8206,42 m² büyüklüğünde parsel üzerinde 249 m² kapalı alan içerisinde ticari amaçlı sosyal tesis (park, cafe, restoran vb.) hazırlanan proje, idari ve teknik şartname hükümleri doğrultusunda yapımı/inşası, 25 yıl kiralama suretiyle işletilmesi ve süre sonunda bedelsiz olarak Yunak Belediyesine devredilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

  1. İhalenin:

  1. Yapılacağı Yer : Yeni Mh. Hükümet Cd. No:70 Yunak/KONYA

  2. Tarih ve Saati : 30.01.2020 Perşembe günü, Saat: 14:00

  3. İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

  1. İşin Muhammen bedeli: Yıllık 1.800,00-TL(Bin sekiz yüz Türk Lirası)’dır.

  1. Geçici Teminat: Tahmini toplam yatırım maliyeti bedeli ₺ 632.671,15’sı ile artırıma esas ilk yıl tahmini işleme hakkı bedelinin toplamı olan ₺ 1.800,00’sının toplamı olan 634.471,15’sının yüzde üçüne (%3) tekabül eden ₺ 19.034,13’sıdır.

  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi beyanı,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (ilgisine göre nüfus cüzdanı aslı veya noter onaylı sureti)
ç) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Yunak Belediye Başkanlığı Gelir Servisi’ne yatırıldığını gösteren makbuzlar,
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi,
h) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,
i) İhale dokümanı satın alındığına dair belge,
j) İşin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt YÜKLENİCİ bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname,
k) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin direkt ya da dolaylı yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge.

l) İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.

7 - Tekliflerin Verilmesi:
Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 30.01.2020 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Yunak Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü’ne verilecektir.

8 - Şartname Ve Eklerinin Nereden Ve Hangi Şartlarla Alınacağı:
İhale dokümanı Yunak Belediye Başkanlığı Fen işleri Müdürlüğünden mesai saatleri içinde görülebilir, ₺ 500,00’sı bedel karşılığında temin edilebilir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR