ESKİŞEHİR SULAMA BİRLİĞİ

Sosyal tesis kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00781101
Şehir : Eskişehir / Odunpazarı
Semt-Mahalle : 71 EVLER MAH. / EMEK
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ İRADE 04.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MİLLİ İRADE 06.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
71 Evler Mah Gülertan Sok. No:51-1/2 adresinde bulunan 715m² lik sosyal tesis alanı, 3 yıllığına (31.12.2020 son tarih) davet, toplantı, çay bahçesi v.b. işler amacı ile işletilmek üzere kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.04.2018 09:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
17/04/2018/ 09:00 Birlik Hizmet Binasında hazır bulunan İhale Komisyonu
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Birlik Hizmet Binasında hazır bulunan İhale Komisyonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ESKİŞEHİR SULAMA BİRLİĞİ

TAŞINMAZ İHALESİ İLANI

Mülkiyeti Birliğimize ait İlimiz, 71 Evler Mah Gülertan Sok. No:51-1/2 adresinde bulunan 715m² lik sosyal tesis alanı, 3 yıllığına (31.12.2020 son tarih) davet, toplantı, çay bahçesi v.b. işler amacı ile işletilmek üzere; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile kiraya verilecektir. Teklifler her yıl için ayrı ayrı belirtilecektir. Geçici Teminat mektubu 1.yıl kira bedeli baz alınarak hesaplandığı halde, kesin teminat 3Yıllık kira bedeli toplamı baz alınarak verilecektir.
Muhammen Bedel(TL)
1. YIL 50.000,00 TL
2. YIL 60.000,00 TL
3. YIL 70.000,00 TL

GEÇİCİ TEMİNAT(TL) İHALE TARİH VE SAATİ
1.500,00 TL 17.04.2018 SAAT: 09:00
I) İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında 71 Evler Mah. Gülertan Sok. No:51 Eskişehir adresinde, Birlik hizmet binasında bulunan Yazı İşleri bürosunda görebilir ve 100,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
II) İhaleye katılabilmek için; İstekliler hazırlayacakları ihale dosyalarını, yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Birlik Hizmet Binasında hazır bulunan İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
İsteklinin;
a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi.(2018 yılında alınmış) (Bu belge Muhtarlıktan alınacaktır. Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)
b)Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.
c) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veyahut ta Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.
c1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.
c2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (2018 yılında alınmış)
d) Noter tasdikli İmza sirkülerini vermesi.
d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2018 yılı tasdikli)
d2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2018 yılı tasdikli)
e) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2018 yılı tasdikli)
f) Ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi.
g) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.
h) Eskişehir Sulama Birliği Başkanlığı Saymanlığına yatırılmış yukarıda tutarı belirtilen nakit geçici teminat alındı makbuzu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Eskişehir Sulama Birliği Başkanlığı adına alınmış limit dahili ve süresiz teyitli Banka Geçici Teminat Mektubu.
ı)İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
i) İstekliler, Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı yukarıdaki sayılan belgeleri vermek zorundadır.
j) En az iki yıllık iş yeri açma ve çalışma ruhsatı belgesini vermek zorundadır.
III- Telgraf, faks veya posta ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
IV- İş bu ilana ait ihale karar pulu bedeli (%05,69) ve sözleşme damga vergisi (%09,48) ihale üzerinde kalan kişi ve firmadan sözleşme yapılmadan önce tahsil edilecektir.
V- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
TEL:0222-2171087 fax:0222-2171080 Email:esksulama@mynet.com

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR