ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS ŞUBE

Sivas ilinde 8 adet yaban keçisi avlattırılması ihalesi

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS ŞUBE

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00993943
Şehir : Sivas / Divriği
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET SİVAS 11.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yaban Keçisi Avlanma Kotası  (8.700 x 8 Adet)
İşin Yapılacağı Yer
:
Çengelli / Suşehri  Genel Avlakları Sınırları(2 Parti Şeklinde)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya 15. Bölge Müdürlüğü Çöşnük Mahallesi Yusuf Özal Caddesi. No: 37/2 Battalgazi/Malatya) ’Adresin’ de İhale salonunda  yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
SİVAS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2019-2020 AV TURİZMİ KAPSAMINDA SİVAS İLİNDE 8 ADET YABAN KEÇİSİ AVLATTIRILMASI İHALE İLANIDIR

PARTİ NO NİTELİĞİ
VE
NİCELİĞİ
BULUNDUĞU
İL/İLÇE
AVLAĞIN ADI (YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI –YHGS-O.İ.Ş.) ALANI
(Ha)
MUHAMEN BEDELİ TL (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT
% 3 (TL)
TARİH
VE SAATİ
1 Yaban Keçisi Avlanma Kotası (8.700 x 8 Adet) Sivas
Divriği/Suşehri
Çengelli / Suşehri Genel Avlakları Sınırları
(2 Parti Şeklinde)
69.600,00 2.088,00 24.05.2019 Saat 10.00

1- Divriği Çengelli Genel Avlağı Sınırlarında 5 adet; Suşehri Genel Avlağı Sınırlarında 3Adet Yaban Keçisi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Döner Sermaye Kuruluşları İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre 2 Parti şeklinde “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile 24/05/2019 Cuma günü saat 10:00’da Orman ve Su İşleri Bakanlığı Malatya 15. Bölge Müdürlüğü Çöşnük Mahallesi Yusuf Özal Caddesi. No: 37/2 Battalgazi/Malatya) ’Adresin’ de İhale salonunda yapılacaktır.
İHALE DOKÜMANLARININ TEMİNİ
1- İhale ile ilgili Şartname ve ekleri Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü Çöşnük Mahallesi Yusuf Özal Caddesi. No: 37/2 Battalgazi/Malatya) ve Sivas Şube Müdürlüğü (Akdeğirmen Mah. Niksar Cad. No: 6/1 58040 SİVAS) ‘Adresin ’de her bir ihale için 100,00 TL bedel üzerinden temin edilebilir. Aynı yerlerde ücretsiz görülebilir.
2- İhaleye iştirak edecekler aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfında yer aldığı dış zarflarını; 24.05.2019 Cuma günü saat 10:00’a kadar Malatya 15. Bölge Müdürlüğü Çöşnük Mahallesi Yusuf Özal Caddesi. No: 37/2 Battalgazi/Malatya) ‘daki İhale Komisyon Başkanlığına sıra numaralı alındı karşılığında vereceklerdir.
İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
1- T.C. Vatandaşı olmak (Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek),
2- Kanuni ikametgah sahibi olmak,
3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,
4- a) Tüzel kişiliği seyahat acentesi olan İSTEKLİNİN YÖNETMELİK kapsamında BAKANLIKÇA verilen “Av Turizmi İzin Belgesi nin aslı ya da noter onaylı örneğini vermek,
b) İhalelere, av turizmi kapsamındaki av organizasyonlarından en az ikisini yabancı avcılar için düzenleyen ve başarıyla tamamlayıp kanıtlayan acenteler katılır.

5- a) Tüzel kişi olması halinde ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi ile Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge getirmek.
b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan acentelerin her birinin (a)’daki belgeyi vermek.
6- İmza sirküleri vermek:
a) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter onaylı imza sirkülerini vermek.
b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) fıkralarındaki belgeleri getirmek. (Ek-1)
c) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınması durumunda; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten katılan kimselerin noter onaylı imza sirkülerini vermek.
7- İsteklilerin ortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (ihalenin üzerinde kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir). (Ek-2) Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.
8- Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.
9- Gazetedeki ilk ilan tarihi ile ihale tarihi arasındaki bir tarih esas alınmak koşuluyla bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı örneğini vermek.
10- İhaleye ait şartname ve eklerini satın alındığına dair alındı belgesi,
11- İDARE’ ye hitaben işin adına alınmış, 1. Parti için 5 Adet Yaban Keçisi 1.305,00 TL (Binüçyüzbeş Türk Lirası) 2. Parti için 3 adet Yaban Keçisi 783,00 TL.(Yediyüzseksenüç Türk Lirası) tutarında geçici teminata ait alındı makbuzu veya 2886 sayılı Devlet İhale kanununa göre düzenlenmiş Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu verilmesi,
12- Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve yukarıda 13.cü maddeye(12.cü madde dahil) kadar istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Zarf kapatılacak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir Dış zarfın Ön yüzüne ‘XV. Bölge Müdürlüğü Sivas Şube Müdürlüğü (İhale konusu) İhale Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır.
Teklif mektuplarının istekli tarafından adı ve soyadı da yazılarak imzalanması ve bu mektuplarda ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
13- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
14-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
15-İhaleye iştirak edeceklerin yukarıdaki belgelerle birlikte geçici teminatı ve ihale doküman bedeli olan 100,00 TL’ sini Sivas Şube Müdürlüğünün Ziraat Bankası Sivas Şubesindeki TR640001000230369173145003
No’lu hesabına veya 15. Bölge Müdürlüğü Sivas Şube Müdürlüğü’nün Döner Sermaye Saymanlığı Veznesine ihale günü ve saatine kadar yatırmaları gerekmektedir.
16- İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, tellaliye, damga pulları, KDV, noter masrafları vb. giderler ihaleyi kazanan firmaya aittir
17 - İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR