BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Savaştepe kesimhanesi modernizasyon karşılığı kiraya verilecektir

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862258
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ GAZETEM 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ GAZETEM 17.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Savaştepe Kesimhanesi'nin modernizasyon işleminin yapılması şartı ile 10 yıllığına kiralanması.
İşin Yapılacağı Yer
:
Savaştepe Kesimhanesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İlimiz Savaştepe İlçesi Sarıbeyler Mahallesi Mezbaha Sokak No:12 adresinde bulunan Savaştepe Kesimhanesi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı'nca belirlenen standartlara göre modernizasyon işleminin yapılması şartı ile 10 yıllığına kiralanması işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü ile yapılacaktır.

1-İdarenin
a) Adı : Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Eski Kuyumcular Mh. Salih Tozan Cd. Mekik Sokak No:25 Karesi/BALIKESİR
c) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.266.239 1180 Dahili: 4203 Faks:0.266.239 11 70
d) Elektronik Posta Adresi : kirsal@balikesir.bel.tr
2-İhale Konusu
a) Niteliği, türü ve miktarı : Savaştepe Kesimhanesi'nin modernizasyon işleminin yapılması şartı ile 10 yıllığına kiralanması.
b) Yeri : Savaştepe Kesimhanesi
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer: : Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati: : İhale 26/09/2018 Çarşamba Günü Saat: 14:00'da yapılacaktır.
c) Usulü: : Açık Teklif Usulü

ç)Muhammen bedel : Aylık 1.200,00 TL +KDV
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a) Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi.
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı sureti.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) 10 yıllık kira bedelinin % 3’ü oranında geçici teminat yatırıldığına dair belgenin aslı.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile .noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.
ı) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), (ı) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul kiralanması hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
5-Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza vadesi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge,
6- İhale dokümanı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığından 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz görülebilir.
7- İhale başvuru dosyaları 25/09/2018 Salı günü saat: 17:00’e kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı İdari İşler Birimine teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR