HATAY VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Samandağ'da özel eğitim tesisi yapılmak üzere arsa kiraya verilecektir

HATAY VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve 14/12/2018 tarihli 012 sayılı Bakanlık oluru ve 28/01/2019 tarih ve 16/22 sayılı Vakıflar Meclisi kararında belirtilen şartlar doğrultusunda, İmar durumuna uygun olarak, “Özel Eğitim Tesisi” yapılmak üzere 35  yıl süreyle, yapım karşılığı uzun süreli kiralama ihalesine çıkartılmıştır.
İşin Yapılacağı Yer
:
Samandağ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Caddesi No:2 Antakya/HATAY
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
HATAY VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve 14/12/2018 tarihli 012 sayılı Bakanlık oluru ve 28/01/2019 tarih ve 16/22 sayılı Vakıflar Meclisi kararında belirtilen şartlar doğrultusunda, İmar durumuna uygun olarak, “Özel Eğitim Tesisi” yapılmak üzere 35 yıl süreyle, yapım karşılığı uzun süreli kiralama ihalesine çıkartılmıştır.
İLİ : Hatay
İLÇESİ : Samandağ
MAHALLESİ : Zeytunli
MINTIKA NO : -----
ADA NO : 108
PARSEL NO : 1,2,3,4,5,6,7,16,17,18,19
YÜZÖLÇÜMÜ (m2) : 6.418,66 m2
CİNSİ : Arsa
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
MAKAM OLURU

  1. TARİH VE SAYISI : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile
  2. yapılacak ihalede 27/12/2018 tarihli 012 sayılı Bakanlık oluru sonucu alınmış olan 28/01/2019 tarih
  3. ve 16 sayı 22 karar no'lu Vakıflar Meclisi kararı
  4. MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ : 15.337.827,36-TL (onbeşmilyonüçyüzotuzyedibinsekizyüzyirmiyeditürklirasıotuzaltıkuruş)

GEÇİCİ TEMİNAT : 460.134,82.-TL (dörtyüzaltmışbinyüzotuzdörttürklirasıseksenikikuruş)
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 30/04/2019- Salı Saat 10:00
İŞİN ADI HATAY-SAMANDAĞ ZEYTUNİYE ÖZEL EĞİTİM TESİSİ YAPIM VE İŞLETİM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış olan 14/12/2018 tarihli 012 sayılı Başbakanlık oluru ve 28/01/2019 tarih ve 16/22 sayılı Vakıflar Meclis kararına istinaden;

5) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, kira akdinin süresinin yer teslim tarihinden itibaren 35 (otuzbeş) yıl olması,

6) Yer teslim tarihinden itibaren ilk 4 yıl aylık kirasının sabit 1.000,00-TL (BinTürkLirası)+(İhale artış oranı), işletme süresi başlangıcı olan 5. yılın başından itibaren, üç yıllık inşaat süresindeki kira güncellemesi de göz önünde bulundurularak aylık 50.000,00-TL (ellibinTürkLirası)+(ihale artış oranı) olarak belirlenmesi ve 6. yılın başından itibaren sözleşme süresi sonuna kadar heryıl bir önceki yılın tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artırılarak belirlenmesi,

7) Her türlü masrafı ve finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere sözleşme tarihinden itibaren ilk 24 ay içinde mevcut durumda 1/1000 ölçekli imar planında konut olarak planlanmış olan vakıf taşınmazının, ilgili belediyeler nezdinde özel eğitim alanı olarak imar planı değişikliğinin yüklenici tarafından yapılması, verilen süre içerisinde imar planı değişikliğinin yapılamaması halinde sözleşmenin herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın feshedilmesi, yatırılan teminat ve kiraların irat kaydedilmesi,

8) Yer teslim tarihinden itibaren ilk 4(dört) yıl içerisinde yüklenicisince tüm masrafları karşılanmak üzere; imar uygulamasının yapılası, tesislere ait mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması, İdaremiz ile gerekli tüm kurum ve kuruluşların onayının alınmasını müteakip inşaat ruhsatının alınması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının idaremize teslim edilmesi, inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlanmış olarak gerekli tüm izinlerinin alınması ve tesisin işletmeye hazır hale getirilmesi,

9) Taşınmazın onaylı inşaat projesinde, ihaleye esas ekspertiz raporunda belirtilen toplam inşaat alanına göre (İmar durumu ve/veya uygulama projesi vb. nedenlerle) artma eksilme vs. değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliğin ihale oranında taraflara yansıtılması,

10) Özel eğitim tesisi için 840 öğrenciden fazla kontenjan olması durumunda kira bedelinin işin sözleşme doğrultusunda artırılması,

11) Tapu kaydındaki takyidatın kaldırılması, ifraz-tevhit, terk vb. işlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, inşaat aşamasında, ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmalarıda dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması,

12) 3194 sayılı imar kanununa göre (önceden DOP kesintisi yapılmamış taşınmazlarda ) kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde%40'a kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40'ın üzerinde olması halinde ise aşan kısmın bedelinin (Emlak vergi değerinden az olmamak üzere) rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi,

13) Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb yükümlülükler konulmaması, sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın idareye terk ve teberrü edilmiş sayılması,

14) Yer teslim tarihinden sözleşme süresi sonunda (idareye geri teslim tarihine kadar) alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık, Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması,

15) Gerekmesi halinde (ifraz tevhit, terk, İhhas vb) işlemlerin yaptırılması, onaylı projelere göre yapılacak yapım işiyle ilgili olarak Resmi ve/veya Özel kişi, kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü (onay, izin, ruhsat, muvafakat, vb.) iş-işlemlerin tamamlanması, bütün iş- işlemlerin tamamının yüklenici tarafından karşılanarak yapılması ve bu hususlarda iadareden herhangi bir bedel ve/veya hak talebinde bulunulmaması,

16) Yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, vb ) ödenerek yapılması kaydıyla 'özel eğitim tesisi' olarak toplam 35 (otuzbeş) yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı kira ihalesine çıkartılması,
kayıt ve şartlarıyla, yapılacak tesisin imar durumuna uygun “Özel Eğitim Tesisi” olarak değerlendirmek üzere, toplam 35 yıl süreli kira ihalesine çıkarılmıştır.
İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Caddesi No:2 Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Caddesi No: Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, temin edilebilir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini 05.04.2019 Salı günü saat 10:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İsteklilerin;
a) İç zarf: Ekli örneğe uygun teklif mektubunu içerir (Ek:8). İç zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır ve yapıştırılan kısmı istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi

g) Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi
İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz. İhale dokümanı satış bedeli: 100,00 TL olup Vakıflar Bankası Antakya Merkez Şubesindeki TR880001500158007285445549 no’lu Bölge Müdürlüğü hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

Belgeler, dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 30/04/2019- Salı Saat 10:00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR