SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Samandağ Vakıflı'da 25 yıl irtifak hakkı kurulacaktır

SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01096631
Şehir : Hatay / Samandağ
Semt-Mahalle : VAKIFLI MAH. / SAMANDAĞ
Yayınlandığı Gazeteler

CEMRE 07.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
CEMRE 10.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Samandağ Belediye Başkanlığı tarafından Vakıflı mahallesinde gastronomi köyü için 25 yıllığına irtifak hakkı kurulacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
Samandağ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Cad.No:1 Samandağ/HATAY
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İRTİFAK HAKKI TESİSİ KURULACAK TAŞINMAZ

SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ
(m2)
CİNSİ İHALE AMACI VE SÜRESİ YAPILABİLECEK SABİT YATIRIMIN YAKLAŞIK KAPALI TOPLAM İNŞAAT ALANI (M2) YAPILABİLE
CEK SABİT YATIRIMIN YAKLAŞIK MALİYETİ
(TL)
ASGARİ KATILIM PAYI/ İLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI BEDELİ(TL) GEÇİCİ
TEMİNAT BEDELİ
(TL)
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ ŞARTNAME BEDELİ
(TL)
1 HATAY SAMANDAĞ VAKIFLI 874 24.077,00 TARLA GASTRONOMİ KÖYÜ-25 YIL 2.160,00 2.613,600 20.000,00 1.000,00 17.12.2019 10:00 500.00
1- Mülkiyeti Samandağ Belediyesine ait yukarıda özellikleri gösterilen taşınmazda, Belediyemizin hazırlamış olduğu proje dahilinde, 25 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmesi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Artırma Teklif Usulüne göre Samandağ Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yukarda gösterilen tarih ve saatte ihale edilecektir.
2- İhalenin Yapılacağı Tarih,Yer ve Saati:İhale ,17.12.2019 Salı Günü, Samandağ Belediye Başkanlığının Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Cad.No:1 Samandağ/HATAY adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda İhale Komisyonu(Belediye Encümeni) huzurunda saat 10:00’da yapılacaktır.
3-İhale Şartname bedeli 500,00 TL olup, Samandağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamaz.Şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine veya Belediyemiz Banka Hesabına yatırılacaktır.
4-İhale konusu taşınmazın irtifak hakkı tesisi 25 yıldır.
5-İhale konusu taşınmazın ihale muhammen bedeli(İlk yıl tahmini kira bedeli) 20.000,00 TL+%18 KDV ve İhale Geçici teminat bedeli 1.000,00 TL’dir.
6- İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmadan önce asgari (ilk yıl kira bedeli) ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır.İhale üzerinde kalan istekli,onaylanan ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde kein teminatı yatırmak, kira sözleşmesini yapmak ve ihaleyle ilgili vergi,resim harçları ile sözleşme giderlerini ödemek zorundadır.Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idare hesabına irat kaydedilir.
7- Geçici Teminat nakden yatırılmak istenmesi halinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine açıklaması yapılarak yatırılacaktır.
8-İhtilafların çözümünde Samandağ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
9-Kiracı teklif ettiği ilk yıl irtifak hakkı kira bedelini sözleşme öncesi Belediye Veznesine veya Belediyenin Banka Hesabına yatıracaktır.
İHALEYE KATILACAKLARIN AŞAĞIDAKİ BELGELERİ YANLARINDA HAZIR BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.
1-Taşınmaz Kira Şartnamesinin satın alındığına dair makbuz,
2-Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz,
3-İsteklinin Devlet ihalelerine yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,
4) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
5) İhaleye iştirak edeceklerin Tüzel Kişi olması halinde;
a)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğuna yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı,
c)Teklif vermeye yetkili olduğuna dair belge ve imza sirküleri
d)Tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
e) Yapılabilecek yaklaşık yatırım tutarının en az yüzde yirmi beşini karşılayacak miktarda ayni veya nakdi öz kaynağa sahip olunduğuna dair belge.(Gerçek kişiler için nakit para veya bankalardan alınmış Teminat mektubu,Tüzel Kişiler için Ticari Bilanço),
f)Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi doldurulacaktır.
g)Ortak girişimlerde irtifak hakkı şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup a.b,c,d,e bendinde sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.
g) İşin gereğine göre Samandağ Belediyesince tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri, şarttır.
h)Samandağ Belediyesine borcu (Emlak,Çtv ,Kira vb.) olmadığına dair yazı
ı)2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
i)İhaleye posta,fax.mail vb.yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
j)Komisyon gerekçesini açıklamak koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
SAMANDAĞ BELEDİYESİ
İLAN OLUNUR
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU : 0326 512 11 31

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR