SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Samandağ Belediyesi'nce ambalaj atıkları toplama ihalesi yapılacaktır

SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Samandağ Belediye Başkanlığınca 3 yıl süreliğine ambalaj atıklarını toplama işi ihale edilecektir
İşin Yapılacağı Yer
:
Samandağ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:1 Samandağ/HATAY
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Samandağ Belediyesi Hizmet Sınırları İçinde Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanması Ve Değerlendirilmesi İşinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına verilmesi ihalesi, 27.08.2019 tarihinde saat 10.00’da Samandağ Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhalenin Konusu İşin Niteliği Muhammen Bedeli (TL) İhale Süresi Geçici Teminat %3 (TL) İlan şekli ve Adedi İhale Usulü Dosya Satış Bedeli (TL) İhale Tarihi ve Saati
Ambalaj Atıkları Samandağ Belediyesi hizmet sınırları içinde ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması ve değerlendirilmesi işi 131.283,00-.TL. 3 Yıl 3.939,00.-TL Belediye sınırları içerisinde yayımlanan yerel gazetede iki defa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ” 150,00 27.08.2019
Saat:10:00


İdarenin:

 1. Adresi : Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:1 Samandağ/HATAY
 2. Telefon ve Faks: 0 (326) 5121007
 3. Elektronik Posta Adresi:
 4. İhale Dokümanının Görülebileceği Adres : Samandağ Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
 5. İhale Dokümanının Satın Alınabileceği Adres: Samandağ Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
 6. İşe Başlama Tarihi: 02.09.2019

İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.

 1. Kanuni ikametgâhı olması,
 2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
 3. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
 4. İhaleye gireceklerin toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri.
 5. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 6. Teklif Mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut)
 7. Geçici Teminat Makbuzu
 8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 9. Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
 10. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
 11. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 12. Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.
 13. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler
 14. İhaleye katılacakların Samandağ Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden kira ve belediyemize vergi borcu olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgelemeleri gerekmektedir.
 15. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri de dâhil tüm giderler (ihale karar pulu, damga Vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir. İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
 16. İhale konusu bedelin % 10’undan (yüzde on) az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur.


İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR