İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Restorasyon veya onarım karşılığı kiralama ihalesi yapılacaktır

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Eski Eser yapının 35 (Otuzbeş) yıl süreyle Restorasyon Karşılığı Kiralama ve İşletme ihalesi işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Selamiali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No.10 Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 3. katı
İhale Usulü
:
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiraya Verme

Maliye B., Kamu İhale K. ve Kültür ve Turizm B. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 14. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL VAKIFLAR 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İHALE İLAN

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, Muratbey Sokağında bulunan, mülkiyeti Camii Enderun Vakfına ait olan, 28 pafta, 158 Ada, 20 parsel sayılı, 99,00 m² yüzölçümlü, “bahçeli kargir ev” vasıflı taşınmazın Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre 35 (Otuzbeş) yıllığına Restorasyon Karşılığı Kira Ve İşletme İhalesine çıkartılmıştır.

İLİ İstanbul
İLÇESİ Kadıköy
MAHALLESİ Caferağa
SOKAK/ CADDE Muratbey
YÜZÖLÇÜMÜ 99,00 m²
PAFTA NO. 28
ADA NO. 158
PARSEL NO. 20
GENEL MÜDÜRLÜK MECLİS KARARI TARİH VE SAYISI 22/07/2019 - 247/226
İHALE USULÜ Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 25. maddesine göre Açık Teklif usulü ile (artırma ihalesi)

ASGARİ İSTENİLEN KİRA BEDELLERİ
İlk 3 yılın aylık kirası 810,00-TL(SekizyüzonTürkLirası), 4. yılın aylık kirasının 2.700,00-TL(İkibinyediyüzTürkLirası) olması, 5. yıldan işin (35. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,
İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ Eski Eser yapının 35 (Otuzbeş) yıl süreyle Restorasyon Karşılığı Kiralama ve İşletme ihalesi işi.
İŞİN TAHMİNİ
BEDELİ
650.204,38-TL(AltıyüzellibinikiyüzdörtTürkLirasıOtuzsekizkuruş) (Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.)
GEÇİCİ TEMİNAT 19.506,13 TL (OndokuzbinbeşyüzaltıTürklirasıonüçkuruş)
(Bu bedel muhammen bedelin %3 ‘üdür.)
İHALE TARİH VE SAATİ 22/10/2019- 11:00

I-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, İhale Şartnamesinin Madde:2’de belirtilen şartlarla ve İşletme süresi sonrasında (35. yılın sonunda) yapıların bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan İdaremize teslim edilmesi, kiralamaya devam edilmesi durumunda günün koşullarına göre İdarece tespit edilecek kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık dönemler halinde kira akdi düzenlenmesi şartlarıyla, “Konut” fonksiyonlu olarak yapılmak üzere Restorasyon Karşılığı Uzun Süreli kira ve işletme ihalesine konulmuştur.
II- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının (-1).katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.
III- İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:30-12:30 ve 13.00-17:00 saatleri arasında Selamiali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No.10 Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 3. katındaki İhale - Kalem Bürosunda görülebilir.
IV- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler iş bu ihale ilanı eki ihale standart formlar içerisinde yer alan eklere göre hazırlayacakları teklif mektubu ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen diğer belgeleri, bu işe ait ihale şartnamesinin 6, 11 ve 12. Maddesinde açıkça belirtilen hususlar dâhilin de hazırlayacak ve hazırlanan bu belgeleri de yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katında bulunan İhale Kalem Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. (Aşağıda istenen belgeler, işe ait ihale şartnamesinin 6. Maddesinde açıkça belirtilmiş ve aşağıda sadeleştirilmiş halidir. İstekliler işe ait bu ihaleyi, resmi internet sayfamız https://ihale.vgm.gov .tr/ihale-ilanlari/Sayfalar/ilanlar.aspx? adresinde bölge müdürlüğümüzü bulup seçip daha sonra bu ihalenin seçilmesiyle de ihale şartnamesi, ihale standart formlar ve diğer ekleri görebilecektir.)
İstekli tarafından imzalanan ve kaşelenen örneğe uygun teklif mektubunu içeren (Ek:8) İç zarf ile birlikte;
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3)
g) Tahmin edilen bedelin %50' sine kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Ek:4)
h) Tahmin edilen bedelin %50'sin den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az "(A) veya (D) grubu müteahhitlik karnesi veya ihale konusu benzer işlere ait resmi kurumlardan alınmış iş bitirme/iş denetleme belgesi yada yapı kullanma izin belgesi veya iş bitirme tutanağı ve eki inşaat ruhsatı belgesi,
h.1 İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında restorasyon/onarım işlerinin bulunmaması halinde; işi (restorasyonu/onarımı) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5).
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),
k) İhale dokümanının satışı yapılmayacaktır.
l)İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7)
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.
V) Şartnamenin 9.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Daha önce İdaremize kat karşılığı, yapım karşılığı ve restorasyon karşılığı uzun süreli kiralama modellerine göre iş yapıp, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar bu ihaleye giremeyecektir).
VI- İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 11.nci maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 12.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.
VII- İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
VIII- Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3.Kat, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
IX- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
X- Bu işe ait ilan bedelleri defaten İdaremize sözleşme yapılmadan önce yatırılacaktır.
XI- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
TEL : 0216 695 21 00-(7244-7234) FAKS : 0216 695 21 30
E-MAİL :istanbul2@vgm.gov.tr. İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR