BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Restorant, kafe ve sosyal tesisler kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00786218
Şehir : Bolu
Yayınlandığı Gazeteler

KÖROĞLU 16.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KÖROĞLU 20.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Okçular Mahallesi 540 no’ lu parsel
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.04.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükcami Mah. İzzet Baysal Caddesi No:95 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BOLU İLİ, MERKEZ İLÇESİ, OKÇULAR MAHALLESİ, 540 NOLU PARSEL ÜZERİNE RESTORANT, KAFE VE SOSYAL TESİSLERİN SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ KİRALANMASINA İLİŞKİN
İHALE İLANI


Madde 1.İHALENİN KONUSU ve ŞEKLİ

 1. Mülkiyeti Bolu Belediye Başkanlığına ait olup Sınırlı ayni hak tesisi hakkıyla 31.12.2038 tarihine kadar Restorant 8 Adet, Kafe ve Sosyal Tesislerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/c maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 20(Yirmi) yıllık Sınırlı ayni hak tesisi ile kiraya verilecektir.

Sıra No


İL


ADRES


CİNSİ


KİRA

MUHAMMEN BEDEL (KDV Hariç)


GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE GÜN
VE SAATİ

1

Bolu
Okçular Mahallesi 540 no’ lu parsel
Restorant
(8 adet) Kafe ve Sosyal tesis 1-Nolu


36 Ay Bedelsiz
1.000,00
TL 17 Yıl Yarışma olacak.


500.000,00
TL
15.000,00TL

27.04.2018
Saat:14:00

2

Bolu
Okçular Mahallesi 540 no’ lu parsel
Restorant
(8 adet) Kafe ve Sosyal tesis 2-Nolu


36 Ay Bedelsiz
1.000,00
TL 17 Yıl Yarışma olacak.


500.000,00
TL
15.000,00TL

27.04.2018
Saat:14:02

3

Bolu
Okçular Mahallesi 540 no’ lu parsel
Restorant
(8 adet) Kafe ve Sosyal tesis 3-Nolu


36 Ay Bedelsiz
1.000,00
TL 17 Yıl Yarışma olacak.


500.000,00
TL
15.000,00TL

27.04.2018
Saat:14:04

4

Bolu
Okçular Mahallesi 540 no’ lu parsel
Restorant
(8 adet) Kafe ve Sosyal tesis 4-Nolu


36 Ay Bedelsiz
1.000,00
TL 17 Yıl Yarışma olacak.


500.000,00
TL
15.000,00TL

27.04.2018
Saat:14:06

5

Bolu
Okçular Mahallesi 540 no’ lu parsel
Restorant
(8 adet) Kafe ve Sosyal tesis 5-Nolu


36 Ay Bedelsiz
1.000,00
TL 17 Yıl Yarışma olacak.


500.000,00
TL
15.000,00TL

27.04.2018
Saat:14:08

6

Bolu
Okçular Mahallesi 540 no’ lu parsel
Restorant
(8 adet) Kafe ve Sosyal tesis 6-Nolu


36 Ay Bedelsiz
1.000,00
TL 17 Yıl Yarışma olacak.


500.000,00
TL
15.000,00TL

27.04.2018
Saat:14:10

7

Bolu
Okçular Mahallesi 540 no’ lu parsel
Restorant
(8 adet) Kafe ve Sosyal tesis 7-Nolu


36 Ay Bedelsiz
1.000,00
TL 17 Yıl Yarışma olacak.


500.000,00
TL
15.000,00TL

27.04.2018
Saat:14:12

8

Bolu
Okçular Mahallesi 540 no’ lu parsel
Restorant
(8 adet) Kafe ve Sosyal tesis 8-Nolu


36 Ay Bedelsiz
1.000,00
TL 17 Yıl Yarışma olacak.


500.000,00
TL
15.000,00TL

27.04.2018
Saat:14:14


Yukarıdaki yarışma 3(üç)yıl sonraki 1.000,00TL üzerinden olup kira bedeli yarışma sonunda çıkan rakamın İhale tarihinde, kira başlangıcının olduğu tarihe kadar oluşan TÜFE oranında arttırılacaktır.
Yukarıda nitelikleri ve diğer özellikleri belirlenen kiralık yerlerin ihalesi Bolu Belediyesine ait taşınmazlar Bolu Belediye Başkanlığınca İhale 27/04/2018 Cuma günü saat 14:00’da Büyükcami Mah. İzzet Baysal Caddesi No:95 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır. İstekliler İhaleye ilişkin bilgileri Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden görebilir ve Taşınmaz Kira şartnamesini 200,00 TL (ikiyüz TL) ücret karşılığında satın alabilir. Ayrıca Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ve www.bolu.bel.tr adresinden taşınmaz mal Kiralama şartnamesini bedelsiz olarak görebilir.
Madde 2.MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI
Mülkiyeti Bolu Belediye Başkanlığına ait olup Sınırlı ayni hak tesisi hakkıyla 31.12.2038 tarihine kadar Restorant 8 Adet,Kafe ve Sosyal Tesislerin işletilmesi işi için 12(On iki) ay inşaat süresi sonunda. Kira süresinin ilk 2 (iki) yılı aylık 1.000,00TL (Bin)TL olacaktır. 3(üç) yıl sonundaki Aylık Kira bedeli 1.000,00TL(bin)TL’den 100.00TL ve Katları artırımlar halinde ihale edilecektir. Taşınmazların kira muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin Kiralama ihalesine katılabilmek için Kiralayacakları taşınmazlar için 15.000,00TL(on beş bin TL) nakden veya en az 1 yıl süreli geçici teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.
İştirakçilerin Geçici teminat bedelini 27.04.2018 Saat 14:00 saatine kadar belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayan katılımcılar geçici teminatlarını Beş gün içerisinde geri alabilirler.
Madde 3.İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER İLE SON TEKLİF VERME VE SAATİ

 1. İhale usulü 2886 sayılı yasanın 35-c maddesi olup açık teklif usulüdür.

 2. Tekliflerin sunulacağı adres Bolu Belediyesi Mali Hizmetler müdürlüğü 27.04.2018 tarih 14:00’e kadar vereceklerdir.

 3. İhale Tarihi 27/04/2018, saat 14:00 ve müteakiben

 4. Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon (TRT) saat ayarı esastır.


Madde 4. İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER

 1. Kısmi ayni hak tesisi Kiralama şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı yarı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.)

 2. Geçici teminat makbuzu veya Geçici Teminat mektubu.

 3. Şartname alındı makbuzu.

 4. Gerçek Kişiler için Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi

 5. Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (Noterden) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi.

 6. Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü (noter tasdikli)

 7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı Ortak Girişim Sözleşmesini vermesi,

 8. Tebligat için adres beyan belgesi,

 9. Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge (Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır).

 10. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise kesin teminatı gelir kaydedilir. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair taahhütname vereceklerdir.


Madde 5. İDARENİN YETKİSİ

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

Madde 6. İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.
İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde müşteriye veya yasal temsilcisine(vekiline)imzası alınmak sureti ile elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.
Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.
İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR