AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Reklam üniteleri kiraya verilecektir

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Reklam panosu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2019 12:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 6.Katında bulunan Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MEVCUT REKLAM ÜNİTELERİ REKLAM AMAÇLI KULLANILMAK ÜZERE


3 (ÜÇ) YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1._Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde bulunan Belediyeye ait aşağıda belirtilen mevcut Reklam Üniteleri reklam amaçlı kullanılmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36 'ncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süreliğine kiraya verilecektir.

İlçe Durak (Raketli) Raket Billboard Megalight Reklam Kulesi Megaboard
Efeler 54 - 50 5 3 -
Didim 30 23 186 3 - -
Kuşadası 41 44 76 8 7 2
GENEL TOPLAM 125 67 312 16 10 2

Adresleri Şartnameye ekli listede (EK-1) gösterilmiştir.

2._İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36 'ncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 20/11/2019 Çarşamba günü saat:12:00'de, Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresindeki, Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 6.Katında bulunan Encümen Toplantı Salonunda, İhale Komisyonu (Encümen) tarafından yapılacaktır.
3._İhale konusu işin 1 (bir) yıllık tahmini bedeli (KDV hariç) 2.200.000,00 TL (İkimilyonikiyüzbin) 'dir. Geçici teminat tahmini bedelin % 3'ü olan 66.000,00 TL (altmışaltıbin) 'dir. Kesin Teminatı ise ihale bedelinin % 6 'sıdır.
4._Yıllık kira bedelleri peşinen ve defaten ödenecektir.
5._İşin süresi, İdarece yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) yıldır.
6._İstekliler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 'nci maddesine göre hazırlayacakları teklif zarflarını, 20/11/2019 Çarşamba günü saat:12.00'ye kadar Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 6.katındaki Encümen toplantı salonunda, İhale Komisyonu (Encümen) Başkanlığına sıra numaralı alındı belgesi karşılığında vermeleri gerekmektedir.
7. İstekliler, ihaleye ilişkin şartname ve eklerini Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:40 adresindeki ASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katında bulunan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde görebilir veya 250,00 TL karşılığında alabilirler. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 250,00 TL'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılamaz.
8. İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
A.1. İkametgâh Belgesi,
A.2. Nüfus Kayıt Örneği,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

B.1. İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir Makamdan alınmış Tüzel Kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
B.2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve Dernekler için Dernek Tüzüğünün onaylı sureti.

C) ORTAK BELGELER:
C.1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26.maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,
C.2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,
C.3. İstekliler tarafından onaylı "İdari Şartname",
C.4. Aydın Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca onaylanacak Kira/ Tahakkuk etmiş veya kesinleşmiş Ecrimisil/İşgaliye/İlan ve Reklam borcu olmadığına dair belge,
C.5. İhale tarihinden önce Açık Hava Reklam İşletmeciliği alanında en az 3 (üç) yıl süreyle bir sözleşmeye dayalı olarak fiilen faaliyet deneyimini gösteren Mahalli İdarelerden alınmış belge,
C.6. Son 3 (üç) yıla ait ciro ortalamasının 2.000.000,00 TL'nin altına düşmediğine dair bilgileri teyit eden yeminli mali müşavir ya da vergi dairesi onaylı bilanço ve gelir tablosunu (hesap dönemine ait bilançonun kurumlar vergisi beyanname zamanının gelmemesi nedeniyle kesinleşmediği durumlarda, yılın son dönemine ait geçici vergi beyannamesi ile eki olan gelir tablosunu) gösterir belge,
C.7. Ödenmiş Sermayesinin en az 5.000.000,00 TL olduğuna ilişkin Ticaret ve Sanayi Odası veya Mali Müşavir onaylı belge,
C.8. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge,
C.9. Vergi Dairesine borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge,
C.10. Şartname alındığına ilişkin makbuz.
D) Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
E) Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
9. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme fesih edilir.
10. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
11. İhale Komisyonu olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Encümeni, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
12. İş bu İlan 12 maddeden ibarettir


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR