BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Reklam üniteleri kiraya verilecektir

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Beyoğlu Belediyesi ve mücavir alan sınırları dahilinde ana arter yollar dışında kalan Belediye tarafından konulmuş 350 Adet Reklam Ünitesinin üzerine reklam koyma hakkının tesis edilmesi ve işletilmesi işi. Ürünler 164 adet billboard, 4 adet afiş değiştiricili billboard, 56 adet afiş değiştiricili CLP, 126 adet sabit CLP.’dir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.01.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Beyoğlu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Evliya Çelebi Mh. Meşrutiyet Cd. No: 121 BEYOĞLU/İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI


350 ADET REKLAM ÜNİTESİ ÜZERİNE REKLAM KOYMA HAKKININ
TESİS EDİLMESİ VE İŞLETİLMESİ İŞİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

Beyoğlu Belediyesi ve mücavir alan sınırları dahilinde ana arter yollar dışında kalan Belediye tarafından konulmuş 350 Adet Reklam Ünitesinin üzerine reklam koyma hakkının tesis edilmesi ve işletilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

a) Adresi : Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Cad. No: 121 34430 BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124440160 - 2122937630
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma2@beyoglu.bel.tr


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Beyoğlu Belediyesi ve mücavir alan sınırları dahilinde ana arter yollar dışında kalan Belediye tarafından konulmuş 350 Adet Reklam Ünitesinin üzerine reklam koyma hakkının tesis edilmesi ve işletilmesi işi. Ürünler 164 adet billboard, 4 adet afiş değiştiricili billboard, 56 adet afiş değiştiricili CLP, 126 adet sabit CLP.’dir.
Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Beyoğlu Belediyesi ve mücavir alan sınırları dahilinde ana arter yollar dışında kalan Belediye tarafından konulmuş 350 Adet Reklam Ünitesinin üzerine.
c) Süresi : Sözleşme imzalanıp ürünlerin teslim edildiği işyeri teslim tutanağı tanzim ve/veya tasdik edildiği tarihten itibaren işletme süresi 3 yıldır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Beyoğlu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Evliya Çelebi Mh. Meşrutiyet Cd. No: 121 BEYOĞLU/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:
29.01.2019 Salı Günü, Saat 10:30
İhaleye katılacak olan istekli ihale şartnamesi alma ve/veya geçici teminat yatırma işleminden önce Beyoğlu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden sicil (ünvan, vergi no, tebligat adresi, telefon, fax, e-posta belirtilen dilekçe ile) açtıracaktır.
İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.
c) Muhammen Bedeli : Bu iş için tahmin edilen aylık bedel 55.000,00.-TL olup,
3 yıllık toplam tahmin edilen bedel 1.980.000,00.-TL + KDV’dir.
d) Geçici Teminat : İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 3’ü oranında 59.400,00.-TL geçici teminat bedeli alınır.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ticaret ve Sanayi Odası’ndan reklam işi yaptıklarına dair (aynı yılı içinde alınmış olacak) belge,
4.2. Kanuni ikametgâhı olması,
4.3. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
4.3.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.3.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.3.3. Ortak girişin olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin(4.3.1) ve (4.3.2)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.4. Şekli ve içeriği 2886 Sayılı DİK belirlenen geçici teminat,
4.5. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde sunulan standart teklif mektubu,
4.6. İmza Beyannamesi veya sirkülerini vermesi,
4.6.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri,
4.6.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri,
4.6.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişim oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birini(4.6.1.) ve (4.6.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;
4.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi;
4.8. Yeterlilik için gerekli belgeler:
4.8.1. İş deneyimi bu iş ile ilgili olarak nüfusu 200.000’den az olmayan en az iki belediyeden açık hava reklam işletmeciliği yaptığına dair belge vermek zorundadır.
4.9. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Beyoğlu Belediyesine borcu olmadığına ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden kira borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı.
4.10. Şartnamenin satın aldığına dair makbuz.

5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.500,00-TL (binbeşyüztürklirası) karşılığı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği (Evliya Çelebi Mh. Meşrutiyet Cd. No: 50 (IMP Altı) BEYOĞLU/İSTANBUL) adresinden satın alınabilir.
5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen ve Kararlar Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7. İstekliler tekliflerini, aylık bedel üzerinden ve aylık bedel x 36 aylık toplam bedeli de belirtilerek vereceklerdir.
İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, aylık bedel x 36 aylık bedelin çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Yüklenici sözleşme ile ilgili aylık kira bedellerini eşit taksitler halinde tahakkuk tarihi itibariyle idare hesabına ödeyecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR