SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Reklam üniteleri 3 yıl süreli kiraya verilecektir

SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
337 adet 7 m² billboard, 80 adet 2 m² raket ve 5 adet 8,75 m² megalight reklam panolarının konulabilecek alanların reklam asma hakkının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ve arttırma suretiyle 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.12.2019 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Pınar Mahallesi, Günyüzü Caddesi, No:2 adresinde bulunan Sarıyer Belediyesi Başkanlığı Hizmet Binası, Encümen toplantı odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL İLİ
SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


REKLAM ÜNİTELERİNİN (BİLLBOARD, RAKET VE MEGALİGHT) REKLAM ASMA HAKKININ 3 (ÜÇ) YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLMESİ

İHALENİN KONUSU:
İstanbul ili Sarıyer İlçesi sınırları içerisinde bulunan, Belediyemiz sorumluluğundaki alanlardan, Belediyemiz ekiplerince tespit edilen muhtelif yerlerde 337 adet 7 m² billboard, 80 adet 2 m² raket ve 5 adet 8,75 m² megalight reklam panolarının konulabilecek alanların reklam asma hakkının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ve arttırma suretiyle 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilmesidir.

İHALE TARİHİ VE YERİ:
İhale 05/12/ 2019 günü saat 11.30’da Pınar Mahallesi, Günyüzü Caddesi, No:2 adresinde bulunan Sarıyer Belediyesi Başkanlığı Hizmet Binası, Encümen toplantı odasında yapılacaktır.
İLGİLİ MÜDÜRLÜK BİRİM: Mali Hizmetler Müdürlüğü
İLGİLİ ADRES: Pınar Mahallesi, Günyüzü Caddesi, No:2 Sarıyer / İSTANBUL
İLGİLİ TELEFON : 444 1 722 / 2343-2346-2349
İHALE TÜRÜ : Kiralama
İHALE USÜLÜ : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ve arttırma suretiyle.
İŞİN SÜRESİ/TESLİM TARİHİ : Yer Teslim tarihinden itibaren 3 (üç) yıl.

AÇIKLAMA
1-MUHAMMEN BEDEL : yıllık 1.214.528,60 TL (birmilyonikiyüzondörtbinbeşyüzyirmisekizlira-altmışkuruş)+KDV, 3 yıllık muhammen bedeli 3.643.585,80 TL (üçmilyonaltıyüzkırküçbinbeşyüzseksenbeşlira-seksenkuruş)+KDV’dir
2-GECİCİ TEMİNAT : 109.307,57 TL (yüzdokuzbinüçyüzyediTLelliyedikrş.)
3-ŞARTNAME BEDELİ : 250,00 TL’dir.(ikiyüzellilira)
4-İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLÜP, SATIN ALINACAĞI YER: Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirler Birimi, Tahakkuk Şefliği

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER:
a) Kanuni ikametgah adresi,
b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
c) Ticaret ve sanayi odasından reklam işini yaptıklarına dair belge (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacak)
d) Ticaret ve Sanayi odası belgesi (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacak)
1) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret sanayi odası veya esnaf sanatkârlar siciline kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2)’deki
esaslara göre temin edecekleri belge,
e) Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdan sureti (T.C. kimlik numarasını içermek zorundadır),
f) Geçici Teminat,
g) Teklif mektubu,
h) İmza sirkülerini vermesi,
1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin (1) ve
(2)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
I) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,
i) Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir)
j) Şartname bedeli ödendiğine dair makbuz aslı ve şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanması ve son sayfasının okunup kabul ettiğini yazıp imzalaması,
k) Vergi borcu olmadığına dair belge (ihale gününden önceki son bir ay içerisinde alınmış olmalıdır),
l) Sigorta borcu olmadığına dair belge (ihale gününden önceki son bir ay içerisinde alınmış olmalıdır),
m) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (teminat dahil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler güncel ve aslı ya da noter tasdikli olmalıdır.
n) İhale tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço ve 2018 yıl sonu itibariyle düzenlenmiş gelir tablosu,
o) İhaleye katılmak isteyenler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte hazırladıkları teklif mektubunu da içeren kapalı zarfı en geç 05.12.2019 günü saat 11.15’e kadar Pınar Mahallesi, Günyüzü Caddesi, No:2 Sarıyer/İSTANBUL adresindeki Yazı İşleri Müdürlüğüne verebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikme nedeniyle kuruma geç ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir. İhale tarihinden sonra çalışma zamanlarının değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Son teslim zamanı için Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esas alınır.
İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR