KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Reklam panosu yeri kiraya verilecektir

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
475 adet reklam panosu yeri 5 yıllığına kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.06.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ, BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 475 ADET REKLAM PANOSU YERİ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ
İLÇESİMEVKİİCİNSİ


AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ (TL)


GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
(%3)


KİRA SÜRESİ


ŞARTNAME BEDELİ
(TL)

Küçükçekmece

İlçe Sınırları

475 adet reklam panosu yeri

37.000,00 TL+KDV

13.320,00 TL

5 YIL

150,00 TL

  1. Yukarıdaki nitelikleri ve muhammen bedeli belirtilen 475 adet reklam panosunun kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Yasanın

45. maddesine göre, “Açık Teklif Usulü” ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

  1. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Reklam işini yaptıklarına dair (2018) yılı içinde alınmış olacak) belge,
b) İkametgah belgesi,
c) Tebligat adresi,
ç) - Gerçek kişi olması halinde; Ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (İhalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış ), noter tasdikli imza sirküleri,
d) - Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet ve Yetki Belgesi, (İhalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış ), tüzel kişiliğin ortak üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile noter tasdikli imza sirküleri,
e) - Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
f) Geçici teminat bedelini yatırdığına dair belge (makbuz),

  1. İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
  2. İştirakçilerin bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış olan ihalenin yapıldığı tarihte vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belgeyi, şartnamenin imzalanmış nüshasını, şartnamenin satın alındığına dair belgeyi, Belediye borç ilişiği kesme belgesini 28/06/2018 tarihi ve ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

3) Bu ihaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alacakları tahakkuk makbuzu ile birlikte bedelini Belediyemiz veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler. Geçici Teminat bedeline ilişkin Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 26. ve 27. maddesi, bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, Banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.
4) İhaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde Belediyemiz Veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler.
5) Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6) İhaleyi yapıp yapmamakla ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.
7) İhale 28/06/2018 tarihinde saat 10:00 ‘da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR