DİYARBAKIR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Reklam panoları ve diğer reklam sergileme alanlarının kullanım hakkı kiraya verilecektir

DİYARBAKIR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi Talaytepe Mahallesi, Fırat Bulvarı No: 173 adresinde bulunan Diyarbakır Stadyumuna ait reklam panoları ile diğer reklam sergileme alanlarının 2019/2020 futbol sezonu için sezonluk kullanım hakkının kiraya verilme işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası ( Fabrika Mah. 814 Sokak No: 1 Yenişehir/Diyarbakır)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DİYARBAKIR VALİLİĞİ
GENÇLİK ve SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

KURUM : GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ


İŞİN ADI : DİYARBAKIR STADYUMU REKLAM SERGİLEME ALANLARININ KULLANIM HAKKININ 2019/2020 FUTBOL SEZONU KİRALANMASI İŞİ


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi Talaytepe Mahallesi, Fırat Bulvarı No: 173 adresinde bulunan Diyarbakır Stadyumuna ait reklam panoları ile diğer reklam sergileme alanlarının 2019/2020 futbol sezonu için sezonluk kullanım hakkının kiraya verilme işi ihalesi yapılacaktır.

 1. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler Servisinden mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir ve 300,00 TL karşılığında satın alınabilir.

 2. İhale 17.09.2019 tarihinde saat 10:00’da Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası ( Fabrika Mah. 814 Sokak No: 1 Yenişehir/Diyarbakır Tlf: 0412 262 12 19 Fax: 0412 262 17 28 ) adresine yapılacaktır.

 3. İhale 2886 Devlet İhale Kanunun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 4. Teklifler ve istenen belgeler 17.09.2019 tarihinde saat 10:00’da Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhale Komisyonuna teslim edilecektir.

 5. İhale, birinci sıraya alınacak reklamlar için 40 adet pano (5.50x90 cm²), 553 m² ikinci sıra ile seyirci tribünü üstü reklam sergileme alanlarına alınacak reklam için toplamda 153.704,00 TL muhammen bedel üzerinden başlayacak olup, bu işin geçici teminatı muhammen bedelin %3’ üdür.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 1. İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilir.

 2. Şartnamenin tamamen okunduğunu ve buna göre istekli olduğunu bildirir dilekçe

 3. Tüzel kişiler; Ticaret sicil kaydı, İmza sirküleri, Vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge.

 4. Gerçek kişiler; İhale ilanın yapıldığı yıl içerisinde Ticaret ve/veya Sanayi odası ya da Meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge, İmza sirküleri, sabıka kaydı, ikametgâh belgesi ile Vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge.

 5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa Noter Tasdikli imza sirküsü ve Vekâletname.

 6. Ortak girişim olması durumunda Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca hazırlanan Ortaklık Sözleşmesi.

 7. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parası dışında Maliye Bakanlığınca belirlenen bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ve Devlet Tahvilleri geçici teminat olarak kabul görebilir.

 8. Teminat mektupları dışındaki teminatlar ile ihale dokümanı satın alma bedeli Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Diyarbakır Ziraat Bankası Vilayet Şubesinde bulunan TR490001001622882544705001 nolu hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

 9. Taliplilerin kanunlara göre yasaklı olmaması şarttır. Bu konuda yasaklı olmadıklarına dair taahhütname vereceklerdir.

 10. İhale kararı, ita amiri tarafından ihale tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir.

 11. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR