KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞ. SAN. TİC. A.Ş.

Reklam alanları kiraya verilecektir

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞ. SAN. TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kayseri Ulaşım A.Ş. bünyesinde mevcut 642 adet raylı sistem araçları, 233 adet otobüs, raylı sistem hattı üzerindeki 1.200 adet Katener direklerinde bulunan sabit reklam alanları, Tramvay istasyonlarındaki 327 adet turnike reklam alanları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 325 nolu ihale odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK
TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Kayseri Ulaşım A.Ş. bünyesinde mevcut 642 adet raylı sistem araçları, 233 adet otobüs, raylı sistem hattı üzerindeki 1.200 adet Katener direklerinde bulunan sabit reklam alanları, Tramvay istasyonlarındaki 327 adet turnike reklam alanları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.
İhale 26/08/2019 Pazartesi günü saat 14:00’da Kayseri Büyükşehir Belediyesi 325 nolu ihale odasında yapılacaktır.

 1. İhale Şartnamesinin Görülüp, Satın Alınacağı Yer: Kayseri Ulaşım A.Ş Ticaret Müdürlüğü Satış ve Pazarlama birimi

 2. Açık Teklif usulüne göre ihale, isteklilerin komisyon önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

 1. Dokuman bedeli 200,00TL(İkiyüzTürkLirası) olup, bu bedelin yatırıldığına dair şirket makbuzunun ibraz edilmesi.

 2. Nüfus cüzdanının fotokopileri

 3. Teklif sahibinin 2018 yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

 4. Gerçek kişilerde Yasal yerleşim yeri belgeleri, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

 5. Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.

 6. Bu hale için belirtilen geçici teminatı ( 1 Yıllık Muhammen Bedelin %3 ) yatırdığına dair makbuz.

 7. Vergi Borcu Yoktur ve SGK Borcu Yoktur Belgeleri

 8. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

 9. İstekli tarafından tüm sayfaları imzalanmış idarece düzenlenen teknik ve idari şartname örneği.

 10. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya Geçici teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

 11. Halen devam eden veya son 5 yıl içerisinde bitmiş; toplu ulaşım araçları (otobüs, metro, tramvay, tren) istasyonları reklam alanları veya toplu ulaşım araç içi ve dışı reklam alanları veya elektrik/katener direği reklam alanlarının işletilmesi(kiraya verilmesi) ile ilgili iş yaptığına dair , ilgili kamu kuruluşu veya belediye veya belediye iktisadi teşekkülünden alınmış, işin tamamlandığına veya devam ettiğine dair referans belgeleri sunacaklardır,

 12. Devlet İhale kanununu ve diğer ilgili kanunlara göre ihale yasaklısı olmadığına dair İsteklinin yazılı beyan da bulunması. İsteklinin yazılı beyanına rağmen, ihale aşamasından sonra isteklinin, ihalelerden yasaklı olduğu idare tarafından tespit edilirse ihale iptal olur, geçici teminat irad kaydedilir,

 13. Noter tasdikli imza sirküleri verilmesi.

 • Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

 • Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

 • Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin temin edecekleri imza sirküleri

 1. İhaleye katılacak İstekliler yukarıdaki belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış belgeleri ihale saatinden önce kapalı zarf içerisinde Kayseri Ulaşım A.Ş. Ticaret Müdürlüğüne sunmak zorundadır

 1. İstekliler 26/08/2019 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı kanunun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

 2. Son müracaat tarihi 26/08/2019 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar olup, müracaatlar şirketimizin Ticaret Müdürlüğüne yapılacaktır. Keyfiyet ilanen duyurulur.

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİC. A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Mevkii: Kayseri Ulaşım Araçları ve Ulaşım güzergahları

Cinsi : 2402 Adet Sabit Reklam Alanı

76 Aylık Muhammen Bedel : 1.685.351,93TL

Geçici Teminat :50.560,56 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR