KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞ. SAN. TİC. A.Ş.

Reklam alanları kiraya verilecektir

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞ. SAN. TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İşletmesi Kayseri Ulaşım A.Ş.’ ye ait Gevher Nesibe Mah. Gök Geçidinde bulunan 80 (seksen) araçlık Mimarsinan otoparkı, 1 yıllığına olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.08.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 325 nolu ihale odasında yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK
TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN


İşletmesi Kayseri Ulaşım A.Ş.’ ye ait Gevher Nesibe Mah. Gök Geçidinde bulunan 80 (seksen) araçlık Mimarsinan otoparkı, 1 yıllığına olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.
İhale 26/08/2019 Pazartesi günü saat 10.30’da Kayseri Büyükşehir Belediyesi 325 nolu ihale odasında yapılacaktır.

 1. İhale Şartnamesinin Görülüp, Satın Alınacağı Yer: Kayseri Ulaşım A.Ş Ticaret Müdürlüğü Satış ve Pazarlama birimi
 2. Açık Teklif usulüne göre ihale, isteklilerin komisyon önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

 1. Dokuman bedeli 200,00TL(İkiyüzTürkLirası) olup, bu bedelin yatırıldığına dair şirket makbuzunun ibraz edilmesi.
 2. Nüfus cüzdanının fotokopileri
 3. Gerçek kişilerde Yasal yerleşim yeri belgeleri, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
 4. Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.
 5. Bu hale için belirtilen geçici teminatı ( 1 Yıllık Muhammen Bedelin %3 ) yatırdığına dair makbuz.
 6. Vergi Borcu Yoktur ve SGK Borcu Yoktur Belgeleri
 7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,
 8. İstekli tarafından tüm sayfaları imzalanmış idarece düzenlenen teknik ve idari şartname örneği.
 9. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya Geçici teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)
 10. Devlet İhale kanununu ve diğer ilgili kanunlara göre ihale yasaklısı olmadığına dair İsteklinin yazılı beyan da bulunması. İsteklinin yazılı beyanına rağmen, ihale aşamasından sonra isteklinin, ihalelerden yasaklı olduğu idare tarafından tespit edilirse ihale iptal olur, geçici teminat irad kaydedilir,
 11. Noter tasdikli imza sirküleri verilmesi.
 • Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
 • Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
 • Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin temin edecekleri imza sirküleri
 1. İstekliler 26/08/2019 Pazartesi günü saat 10.30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı kanunun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Son müracaat tarihi 26/08/2019 Pazartesi günü saat 10.30’a kadar olup, müracaatlar şirketimizin Ticaret Müdürlüğüne yapılacaktır. Keyfiyet ilanen duyurulur.
KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİC. A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Mevkii: Kayseri Merkez Mimarsinan Parkı
Cinsi :80 Araçlık Mimarsinan Otoparkı 12 Aylık Muhammen Bedel : 115.982,94 TL
Geçici Teminat :3.480,00 TLİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR