OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Reklam alanları kiraya verilecektir

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bursa-Osmangazi Belediyesi Sorumluluğunda Bulunan Cadde ve Sokaklarda 250 Adet Bilboard, 75 Adet Raket, 5 Adet Megalight, 6 Adet Afiş Değiştiricili Bilboard, 100 Adet Cityboard, 30 Adet Kasalı Vinil Germe Pano yapılması ve 10 Yıl Süre ile işletilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI

MADDE 1- Bursa-Osmangazi Belediyesi Sorumluluğunda Bulunan Cadde ve Sokaklarda 250 Adet Bilboard, 75 Adet Raket, 5 Adet Megalight, 6 Adet Afiş Değiştiricili Bilboard, 100 Adet Cityboard, 30 Adet Kasalı Vinil Germe Pano yapılması ve 10 Yıl Süre ile işletilmesi işi: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36.Maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhale, “Osmangazi Belediye Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince yapılacaktır. Şartname bedeli 1.000,00.-(Bin) TL olup, Osmangazi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

MADDE 2- İdare, ihale gününe kadar ilan edilen işin ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

MADDE 3- İhaleye ilişkin:

Muhammen Aylık Kira Bedeli : 15.000,00.- (Onbeşbin) TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı : 54.000,00.- (Ellidörtbini) TL dir. (Toplam kira bedelinin %3’ü)

Kesin Teminatı : Toplam ihale bedeli üzerinden % 6 nispetinde hesap edilecektir.
İhalenin Yapılacağı Yer : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
İhale Tarih ve Saati : 20 Ağustos 2019 Salı günü, saat 14:00 de
İhale Evraklarını Sunma
Tarih ve Saati : 20 Ağustos 2019 Salı günü saat 12.00’e kadar


MADDE 4- İhaleye Katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.
MADDE 5- İhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile 83. Maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak muvakkat teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.
MADDE 6- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.MADDE 7- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasında veya ilgili meslek odası belgesi;
 1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
 2. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu
 3. Şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri,
 4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
 1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,
 2. İş ortaklığının herbiri ortağı tarafından 7. maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

MADDE 8- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Lirası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

MADDE 9- Teminatların teslim yeri: Teminatı nakit olarak ödeyecek olanlar, parayı doğrudan Belediye’ye ödeyecek ve karşılığında makbuz alacaklardır. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir.
MADDE 10 -Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır.
MADDE 11- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığı adına ilgili birim yetkilisince dosya teslim tutanağı karşılığında teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İlan tarihleri:
Bursa’da : 06/08/2019, 15/08/2019 tarihlerinde
İstanbul’da : 06/08/2019
Resmi Gazete’de : 06/08/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR