BURULAŞ-BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIMA İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Reklam alanları kiraya verilecektir

BURULAŞ-BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIMA İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908848
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Burulaş A.Ş. bünyesinde işletimi yapılan alan ve araçlarda bulunan, ihale Teknik Şartnamesinde detayları ve konumları ayrıntılı belirtilen reklam alanlarının 5 yıl süre ile kiralanması işidir. Rüzgarlık CLP ( 58 adet ) Ayaklı raket ( 78 adet ) Duvar tipi raket ( 25 adet ) Vagon içi pano ( 1.344 adet ) Toplam reklam alanı 1.166,64 m²
İşin Yapılacağı Yer
:
Burulaş HRS tren istasyonları ve HRS vagon içleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.12.2018 15:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhale ve son teklif sunma tarihi : 14.12.2018 Cuma günü saat 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BURULAŞ-BursaRay İşletme Merkezi Odunluk Mah. İzmir Yolu 16130 Nilüfer/BURSA/ Eğitim salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURULAŞ - BURSA ULAŞIM –TOPLU TAŞIM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HRS ARAÇ İÇİ VE İSTASYONLARI REKLAM ALANLARI KİRAYA VERİLECEKTİR.

 1. İDARENİN
 1. Adı:

BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.

 1. Adresi:

BURULAŞ-BursaRay İşletme Merkezi Odunluk Mah. İzmir yolu 16130 Nilüfer/BURSA

 1. Telefon ve faks numarası:

Tel -0224 452 52 44 faks - 0224 452 52 43

 1. İŞİN
 • Niteliği, türü ve miktarı

Burulaş A.Ş. bünyesinde işletimi yapılan alan ve araçlarda bulunan, ihale Teknik Şartnamesinde detayları ve konumları ayrıntılı belirtilen reklam alanlarının 5 yıl süre ile kiralanması işidir.
Rüzgarlık CLP ( 58 adet )
Ayaklı raket ( 78 adet )
Duvar tipi raket ( 25 adet )
Vagon içi pano ( 1.344 adet )
Toplam reklam alanı 1.166,64 m²

 • Yapılacağı yer: Burulaş HRS tren istasyonları ve HRS vagon içleri

 • İşin süresi: 5 YIL ( beş yıl )

 • Muhammen bedel: 78.000,00 TL ( yetmişsekizbinTürkLirası ) + KDV / ay

 • İhale usulü: Kapalı teklif akabinde pazarlık usulü olacaktır. İdaremiz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, uygun gördüğü teklif sahibi ile sözleşme yapmakta serbesttir.

 1. TEKLİFLERİN
 • Sunulacağı yer : BURULAŞ-BursaRay İşletme Merkezi Odunluk Mah. İzmir Yolu 16130 Nilüfer/BURSA/ Satınalma Müdürlüğü

 • İhale ve son teklif sunma tarihi : 14.12.2018 Cuma günü saat 15:00

 • İhale yeri : BURULAŞ-BursaRay İşletme Merkezi Odunluk Mah. İzmir Yolu 16130 Nilüfer/BURSA/ Eğitim salonu


4- TEKLİF SUNABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, şartnameye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından şartnameye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Şekli ve içeriği İhale dokümanında belirlenen teklif mektubu
e) 150.000 TL geçici teminat (Nakit ya da banka mektubu) Nakdi teminatlar İdarenin Vakıflar Bankası TR 75 0001 5001 5800 7281 413008 no lu hesabına yatırılmalıdır. Geçici teminat mektuplarının süresi en erken 29.03.2019 tarihine kadar geçerli olacaktır.
f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı belgesi
g) Şartname dokümanının satın alındığına dair belge.
h) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, vekaletname ve vekilin imza sirküsü ( noter onaylı )
ı) İsteklinin, SGK ve Vergi Borcu bulunmadığına dair ilgili mercilerden, ihale tarihinden en çok 1 ay öncesine kadar alınmış evraklar
i) İhale dokümanlarının tüm sayfalarının okunup anlaşıldığına dair her sayfaya kaşe + imza
j) Burulaş Mali İşler Müdürlüğü’ n den ihale ilan tarihinden sonra alınmış İdare’ ye vadesi geçmiş borcu yoktur yazısı

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

 • Herhangi bir nedenle daha önce Kamu İhalelerine katılımı yasaklanan gerçek ya da Tüzel Kişiler bu iş için teklif veremezler.
 • Teklif geçerlik süresi en az 60 takvim günü olmalıdır.
 • Teklif verilecek ihaleye ait ihale dokümanı BURULAŞ-BursaRay İşletme Merkezi İzmir Yolu Odunluk Mevki 16130 Nilüfer/BURSA – Satınalma Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 200,00-TL karşılığı Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
 • Teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 • Muhammen bedelin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • İdare gerekçesini göstermek kaydı ile ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale yapılmış olsa dahi sözleşme imzalanmadan önce ihaleyi iptal edip etmemekte serbesttir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR