KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Reklam alanları 1 yıl süreli kiraya verilecektir

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Belediyemize ait 42 adet Işıksız Billboard, 20 Adet Işıklı Billboard, 10 Adet çift taraflı Işıklı Raket Pano, 2 Adet tek taraflı her biri 3 reklamlı  Megalight, 3 Adet çift taraflı her biri 6 reklamlı megalight ve 23 adet Bill Bordlu Duraktan oluşan; İlan ve Reklam Materyalleri,  İstekli tarafından, bakım, onarım, temizliğinin yapılarak ve belediyemizin onayını almak şartı ile ilçe sınırları ve mücavir alanlarda yerinin istekli tarafından değiştirilerek  1 (Bir ) yıl süreyle işletmeciliğinin, 2886 sayılı Kanunun 45.nci  maddesine göre Açık Teklif  Usulü  ile ihale edilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No:23/e Keşan / EDİRNE
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN


KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:
Keşan Belediyesi İlçe sınırları ve mücavir alanlar ile Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren Cadde, Bulvar, Sokak, Meydan ve sair alanlarda yerleri ve ölçüleri idari şartnamede belirtilen 42 adet Işıksız Billboard, 20 Adet Işıklı Billboard, 10 Adet çift taraflı Işıklı Raket Pano, 2 Adet tek taraflı her biri 3 reklamlı Megalight, 3 Adet çift taraflı her biri 6 reklamlı megalight ve 23 adet Bill Bordlu Duraktan oluşan; İlan ve Reklam Materyalleri, İstekli tarafından, bakım, onarım, temizliğinin yapılarak ve belediyemizin onayını almak şartı ile ilçe sınırları ve mücavir alanlarda yerinin istekli tarafından değiştirilerek 1 (Bir ) yıl süreyle işletmeciliğinin, 2886 sayılı Kanunun 45.nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilmesidir.
Belediyemizce İstekliye teslim edilecek mevcut İlan ve Reklam Materyalleri;

 1. 42 Adet Işıksız Billboard
 2. 20 Adet Işıklı Billboard
 3. 10 Adet Işıklı Raket Pano, Megalight
 4. 2 Adet Tek Taraflı Her Biri 3 Reklamlı Megalight
 5. 3 Adet Çift Taraflı Her Biri 6 Reklamlı Megalight
 6. 23 Adet Billboardlı Durak

MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
İhale dokümanı, Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Caddesi No:23/e Keşan / EDİRNE adresinde, Keşan Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale şartnamesi 1.000,00 TL (bin Türk lirası) karşılığında, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

MADDE–3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
İhale 20/02/2020 tarihinde, saat 15:00’de Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Caddesi No:23/e Keşan / EDİRNE adresinde, Keşan Belediye Başkanlığı Belediyesi Encümen salonunda İhale Komisyonu tarafından 2886 sayılı Kanunun 45.nci maddesine göre Açık Teklif Usulü İle 1 (Bir) yıllığına ihale edilecektir.

MADDE – 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI:
Belediyemizce İstekliye teslim Edilecek yukarıda miktarı belirtilen İlan ve Reklam materyallerinin ve Minibüs Durağının tamamının , bakım, onarım , temizliğinin ve işletmeciliğinin yıllık Muhammen kira bedeli:210.000,00 TL’dir

Geçici teminat 1 yıllık muhammen kira bedelinin 210.000,00 TL nin % 3’ü olan 6.300,00 TL dir.
Keşan Belediye Başkanlığı veznesine yatırılmış tahsilat makbuzu, banka hesabına yatırılmış banka dekontu (TR 98 0001 5001 5800 7292 4227 73) veya ilgili Banka’nın Genel Müdürlük teyitli süresiz teminat mektubu geçerlidir.

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:
Gerçek Kişiler :
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
Gerçek Kişiler :

 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 2. Nüfus Kayıt Örneği.
 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
 4. İhale tarihinden önce alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 5. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 6. İhale tarihinden önce alınmış açık hava reklamcılığı işi yaptıklarına dair Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınmış faaliyet belgesi.
 7. İş Ortaklığı olması halinde, ihale tarihinden önce alınmış Noter Tasdikli İş Ortaklığı Beyannamesi ve Noter Tasdikli İş Ortaklık Sözleşmesi verilecektir.
 8. Vekâleten katılması halinde İhale tarihinden önce alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. İş Ortaklığı olması halinde İş ortaklığı sözleşmesinde bu ihalenin tüm süreçleri için yetki verilmiş kişi.
 9. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve her sayfası imzalı idari şartname.
 10. Keşan Belediyesinden ihale ilan tarihi ile; ihale tarihi arasında alınmış “borcu yoktur belgesi”.
 11. İstekli tarafından Herhangi bir Resmi Kurumdan ihale tarihinden geriye doğru son 3 yıl içerisinde en az 1 yıl süreli açık hava reklam işletmeciliği yaptığına veya devam ettiğine dair kira sözleşmesi ve ilgili kurumdan alınmış refarans mektubu sunmak.
 12. Devlet İhale kanununa göre ihale yasaklısı olmadığına dair İsteklinin yazılı beyan da bulunması. İsteklinin yazılı beyanına rağmen, ihale aşamasından sonra isteklinin, ihalelerden yasaklı olduğu idare tarafından tespit edilirse sözleşme tek taraflı olarak fesih edilecek olup, geçici teminat irad kaydedilir.

Tüzel Kişiler :

 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihinden önce alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
 3. İhale tarihinden önce alınmış açık hava reklamcılığı işi yaptıklarına dair Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınmış faaliyet belgesi.
 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 5. İş Ortaklığı olması halinde, ihale tarihinden önce alınmış Noter Tasdikli İş Ortaklığı Beyannamesi ve Noter Tasdikli İş Ortaklık Sözleşmesi verilecektir.
 6. Vekâleten katılması halinde İhale tarihinden önce alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. İş Ortaklığı olması halinde İş ortaklığı sözleşmesinde bu ihalenin tüm süreçleri için yetki verilmiş kişi.
 7. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve her sayfası imzalı idari ve teknik şartname.
 8. Keşan Belediyesinden ihale ilan tarihi ile; ihale tarihi arasında alınmış “borcu yoktur belgesi”.
 9. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihale tarihinden önce alınmış son güncel tasdikli örneği .
 10. İstekli tarafından Herhangi bir Resmi Kurumdan ihale tarihinden geriye doğru son 3 yıl içerisinde en az 1 yıl süreli açık hava reklam işletmeciliği yaptığına veya devam ettiğine dair kira sözleşmesi ve ilgili kurumdan alınmış refarans mektubu sunmak.
 11. Devlet İhale kanununa göre ihale yasaklısı olmadığına dair İsteklinin yazılı beyan da bulunması. İsteklinin yazılı beyanına rağmen, ihale aşamasından sonra isteklinin, ihalelerden yasaklı olduğu idare tarafından tespit edilirse sözleşme tek taraflı olarak fesih edilecek olup, geçici teminat irad kaydedilir.

MADDE -6- İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELERİ VE GEÇİCİ TEMİNAT VE ŞARTNAME BEDELİNİ HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ:
İstekliler istenen belgeleri 20/02/2020 günü saat 15 : 00 e kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No:23/e Keşan / EDİRNE adresinde belediye Encümeni Odasında İhale Komisyonuna sunacaklardır.
Not: Yukarıda sayılan belgelerin aslı, idarece aslı gibi yapılmış suretleri veya noterce tasdikli suretlerinin getirilmesi gerekmektedir.
İDARE İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA SERBEST OLUP, 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU GEREĞİNCE İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR