İZMİR METRO A.Ş.

Reklam alanının kullanım hakkı kiraya verilecektir

İZMİR METRO A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062475
Şehir : İzmir / Bornova
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 09.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tramvay Duraklarında 803,51 m² (411 adet pano) sabit reklam alanlarının, 38 Tramvay Aracının şartname kapsamında belirlenen reklam alanlarının  5 (beş) yıl süreyle kullanım hakkının verilmesi işidir.
İşin Yapılacağı Yer
:
2844 SOKAK NO: 5 35110 MERSİNLİ İZMİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İZMİR METRO A.Ş. 2844 SOKAK NO:5 MERSİNLİ KONAK İZMİR
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR METRO A.Ş’NİN TRAMVAY ARAÇLARI VE TRAMVAY DURAKLARINDAKİ REKLAM ALANLARININ 5 YIL SÜRELİ KULLANIM HAKKININ VERİLMESİ İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

İZMİR METRO İZMİR B. ŞEHİR BEL.METRO İŞL. TAŞ. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

1 - İdarenin
a) adresi : 2844 SOKAK NO: 5 35110 MERSİNLİ İZMİR
b) telefon ve faks numarası : 0232 4615445 -0 232 4614769
c) elektronik posta adresi (varsa) : info@izmirmetro.com.tr
2- İhale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı : Tramvay Duraklarında 803,51 m² (411 adet pano) sabit reklam alanlarının, 38 Tramvay Aracının şartname kapsamında belirlenen reklam alanlarının 5 (beş) yıl süreyle kullanım hakkının verilmesi işidir.
3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : İZMİR METRO A.Ş. 2844 SOKAK NO:5 MERSİNLİ KONAK İZMİR
b) Tarihi ve saati : 18/10/2019 SAAT:14:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.1.Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
4.1.3. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.4.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.6. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.7. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.2. İsteklinin iş ortaklığı (ihaleye katılmak için birden fazla gerçek veya tüzel kişinin bu şartname çerçevesinde yaptıkları anlaşmadır) olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen “İş Ortaklığı Beyannamesi” (bkz. Standart Formlar İş Ortaklığı Beyannamesi Örneği)
4.3. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.4. Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümlerine göre kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Pirim Borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 1 ay içinde düzenlenmiş belge
4.5.Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümlerine göre kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 1 ay içinde düzenlenmiş belge
4.6.Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirtilen teklif mektubu (bkz. Standart Formlar Teklif Mektubu Örneği)
4.7.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. (geçici teminatın teminat mektubu olması halinde bkz. Geçici Teminat Mektubu Örneği)
4.8.İsteklinin iş ortaklığı olması halinde; (4.4), (4.5) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.9. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
5. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdari Şartnamenin “Ekonomik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.3.maddesinin, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 bendlerinde belirtilmiştir.
6. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
6.1. İş Deneyim Belgesi:
İsteklinin ihale tarihinden geriye doğru son on yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen Toplu Ulaşım ve/veya raylı ulaşım sistemlerinde kent içi kapalı ve/veya açık mekânlarındaki ve/veya Metro, Tramvay içi reklam yayını için ayrılan alanlarda görsel ve/veya işitsel olarak herhangi bir mecrasının reklam alanlarını işletmesine ve buralarda reklam yayınlanmasına veya aracılık etmeye ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli tarafından 5 YILLIK MUHAMMEN BEDELİN %50 sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
7. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
8. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.500 TRY (Bin beşyüzTürk Lirası) karşılığı İzmir Metro A.Ş. 2844 Sokak No:5 Mersinli İZMİR adresinden satın alınabilir.
8.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir Metro A.Ş. 2844 Sokak No:5 Mersinli İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler Muhammen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (atmış) takvim günüdür.
13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
14. Bu ihale Ceza ve Yasaklama halleri hariç Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.
15. İdaremiz; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR