HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Parkomat alanı kiraya verilecektir

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
140 ADET ARAÇ KAPASİTELİ SAMANDAĞ PARKOMAT ALANININ İŞLETME HAKKININ KİRALANMASI İŞİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.09.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hatay Büyükşehir Belediyesinin Adnan Menderes Caddesi No:4 Antakya/Hatay adresinde, 3. Katta bulunan Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
140 ADET ARAÇ KAPASİTELİ SAMANDAĞ PARKOMAT ALANININ
İŞLETME HAKKININ KİRALANMASI İŞİNE AİT İHALE İLANI


1-) İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:
a-)Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanı içinde bulunan Samandağ ilçesindeki cadde, bulvar ile muhtelif yerlerdeki 140 araçlık parkomat alanının işletme hakkının 9 (dokuz) aylığına kiralanmasına ilişkin ihaledir.
b-)İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine istinaden "Açık Teklif Usulü" ile yapılacaktır.
c-)İşletme hakkının sözleşme tarihinden itibaren 9 (dokuz) aylığına kiralanmasına ilişkin işin 9 (dokuz) aylık toplam muhammen kira bedeli (KDV hariç) 27.986,28 TL (yirmiyedibindokuzyüzseksenaltılira, yirmisekizkuruş)'dir. Yeterliğe sahip istekliler arasında muhammen bedel üzerinden artırma yapılacaktır.
d-)İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2-) İHALE DOSYASI
İhaleye ilişkin, idari ve teknik şartname ile sözleme tasarısı iş bu ilan ekinde yer almaktadır. İhale şartname bedeli 250,00 TL olup, ihaleye katılacakların şartnameyi satın almaları zorunludur. Şartname bedeli Hatay Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine ya da İdarenin Vakıfbank Antakya Şubesi’ndeki TR18 0001 5001 5800 7283 2292 92 No.lu hesabına yatırılacaktır.
3-) GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT TUTARI:
İhalenin geçici teminat tutarı 840,00 TL (sekizyüzkırklira) olup, kesin teminat tutarı ise ihalede gerçekleşen bedelin 9 (dokuz) aylık tutarı üzerinden % 6 oranında hesaplanacaktır. Muhammen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren istekliler ihaleye katılamayacaktır.
Geçici veya kesin teminat olarak tedavüldeki Türk Parası, bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden oluşacaktır.
Geçici ve kesin teminat tutarı, Türk Lirası olarak İdarenin Türkiye Vakıflar Bankası Antakya Şubesi’ndeki TR18 0001 5001 5800 7283 2292 92 No.lu hesabına yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahvil olarak da verilebilir.
4-) İHALE YERİ, SAATİ VE BELGELERİN TESLİM SÜRESİ:
a-)İhale, Hatay Büyükşehir Belediyesinin Adnan Menderes Caddesi No:4 Antakya/Hatay adresinde, 3. Katta bulunan Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
b-)ihale, 18/09/2018 Salı günü, saat 14:30’da yapılacaktır.
c-)İhaleye katılacak gerçek ya da tüzel kişi isteklilerin istenilen belgeleri içerecek zarflarını ihale günü ihale saatinde ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
5-) İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:
Zarflar aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır:
a-)İstekli Gerçek Kişiyse:
1-)Kanuni ikametgâhının olması,
2-)Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, diğer iletişim bilgilerini bildirmesi,
3-)İhaleye katılabilmesine ilişkin dilekçe,
4-)Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair noterden vekâletname ile imza beyanı,
5-)Nüfus cüzdanı sureti,
6-)Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine kefaletine haiz tahvil,
7-)Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz,
8-)Parkomat el cihazlarının teknik şartnamedeki özelliklere sahip olacağını taahhüt eden dilekçe,
9-)İhale tarihi itibarıyla SGK prim borcu ve vergi borcu yoktur yazısı,
10-)İsteklilerin, ihale dosyasında sunulan şartnameler ve sözleşme tasarısına uyacaklarına dair noter tasdikli taahhütname,
11-)Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyan,
12-)İlan tarihinden sonra, ihale tarihinden önce alınmış, kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu. Kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri muhammen bedelin % 10 undan az olmayacaktır.
b-)İstekli Tüzel Kişiyse:
1-)İhaleye katılabilmesine ilişkin dilekçe,
2-)Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, diğer iletişim bilgilerini bildirmesi
3-)İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna, ihaleye katılmasında sakınca olmadığına dair ihale yılı içinde alınmış belge,
4-)Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ile imza beyanı,
5-)Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine kefaletine haiz tahvil,
6-)Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış olan mükellefiyet kayıt yazısı ve vergi borcu olmadığına dair belge,
7-)Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz,
8-)Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış olan mükellefiyet ve prim borcu olmadığına dair belge,
9-)Parkomat el cihazlarının teknik şartnamedeki özelliklere sahip olacağını taahhüt eden dilekçe,
10-)İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ya da tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerinde istenilen belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir. Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
11-)İsteklilerin, ihale dosyasında sunulan şartnameler ve sözleşme tasarısına uyacaklarına dair noter tasdikli taahhütname,
12-)Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyan,
13-)İlan tarihinden sonra, ihale tarihinden önce alınmış, kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu. Kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri muhammen bedelin % 10 undan az olmayacaktır.
Yukarıda belirtilen belgeler bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine, isteklinin adı, soyadı ve açık adresi ve ihalenin hangi işle ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. Zarfın, yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi, ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR