TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Park ve büfe alanı kiraya verilecektir

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860427
Şehir : Bolu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KÖROĞLU 08.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
IX. Bölge Müdürlüğü görev alanı içerisinde bulunan Ayıkayası Tabiat Parkı Günübirlik Kullanım Alanı ve Büfe İşletmeciliği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) ile kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.09.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
IX. Bölge Müdürlüğü İstanbul Caddesi No: 98 Kat: 5 Oda No:501 Altındağ-ANKARA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AYIKAYASI TABİAT PARKI GÜNÜBİRLİK KULLANIM ALANI VE BÜFE İŞLETMECİLİK İHALESİ YAPILACAKTIR.

SIRA NO YERİN ADI İHALE KONUSU MUHAMMEN BEDELİ %10 GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
1 Ayıkayası Tabiat Parkı Günübirlik Kullanım Alanı ve Büfe İşletmeciliği 31.500,00 TL 3.150,00 TL


NOT: İhale Bedelleri üzerinden KDV Alınmayacaktır.
Yukarıda yeri ve niteliği belirtilen, IX. Bölge Müdürlüğü görev alanı içerisinde bulunan Ayıkayası Tabiat Parkı Günübirlik Kullanım Alanı ve Büfe İşletmeciliği 20.09.2018 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11:00’de 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) ile aşağıdaki şartlara göre, IX. Bölge Müdürlüğü İstanbul Caddesi No: 98 Teras kat Toplantı Salonu Altındağ/ANKARA adresinde ihale yapılacaktır. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekir.
İhaleye katılmak için ihale komisyonunca aranan şartlar ve istenen belgeler
Aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını 20/09/2018 Perşembe günü saat 11:00’e kadar, IX. Bölge Müdürlüğü İstanbul Caddesi No: 98 Kat: 5 Oda No:501 Altındağ-ANKARA adresine sıra numaralı alındı karşılığında vereceklerdir.
Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:
1. İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
a) Gerçek Kişi Olması Halinde, TC vatandaşı olmak (Nüfus cüzdanının aslı ve noter onaylı nüfuz cüzdanı sureti veya ilgili kurumdan e- devletten alınan nüfuz kayıt öremeği ile belgelenir.) ( Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
b) Tüzel Kişi olması halinde T.C. Kanunlarına göre Türkiye de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak Girişim Olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)
3. Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
4. Bu iş için Muhammen Bedelin 3 katına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek. (İhaleye Ortak Girişim olarak katılım olması halinde; ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Yukarıda belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.) (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır.)
5. İsteklinin son üç yıl içerisindeki yıllık ortalama cirosunun 60.000,00 TL’e ve üzerinde olduğuna dair Yeminli Mali Müşavir onaylı belgeyi vermek. Ortak girişim olması halinde ortaklardan birisinin bu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir. (Büyük yatırım öngörülen işletmecilik ihalelerinde kullanılması uygun olacaktır)
6. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
7. İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.
a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetleri en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:
Konaklanma tesisi veya Kamp Alanı işletmeciliğinde; asgari 4 yıldızlı otel işletmeciliği veya asgari 100 yataklı tatil köyü işletmeciliği, Kamp Alanı veya A Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği,
Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliğinde; Günübirlik Kullanım Alanı, B Tipi Mesire Yeri, Turizm İşletme Belgeli Lokanta veya Kafeterya işletmeciliği, vb.
b) İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.
c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
ç) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı). Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
d) İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.
e) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.
8. İmza sirküleri vermek. İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.
9. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekâleten iştirak edenin noter onaylı vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
10. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
11. İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek.
12. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek
13. İhale ilan tarihinden sonra alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
14. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.
15. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.
16. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek.
İhaleye iştirak edeceklerin yukarıdaki belgelerle Muhammen bedelin % 10’ u olan geçici teminatı, ihale şartnamesi ve sözleşme bedeli olan 200,00 TL‘ yi Bolu Döner Sermaye İşletmesi veznesine veya Ziraat Bankası Bolu Şubesi TR67 0001 0000 5057 3633 9750 01 nolu hesabına ihale günü ve saatine kadar yatırmaları gerekmektedir. Telgraf ve posta ile yapılan müracaatlarda, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhaleye ait şartname ve sözleşme IX. Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir ve görülebilir.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

İLAN OLUNUR
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
IX BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR