ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Özel toplu taşıma aracı çalıştırmak üzere hat kiralama işi yaptırılacaktır

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889770
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 10.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BAŞKENT 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Haymana İlçe merkezi ile Mahalleleri arasında 2 (iki) adet ve Haymana İlçesine bağlı Mahalleleri-Ankara (AŞTİ) arasında 6 (altı)  adet olmak üzere  toplam  8 (sekiz) adet Özel Toplu Taşıma Aracı çalıştırılmak üzere , Haymana İlçesinde  kurulmuş olan taşıma birlik veya kooperatiflerine hattın 10 yıl süreli kiraya verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Emniyet Mah Hipodrom Cad. 4. Kat No: 5 A Blok Yenimahalle / ANKARA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETMESİ MÜESSESESİ
(EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARACI ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE
HATTIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR.

1- Kuruluşumuzca Haymana İlçe merkezi ile Mahalleleri arasında 2 (iki) adet ve Haymana İlçesine bağlı Mahalleleri-Ankara (AŞTİ) arasında 6 (altı) adet olmak üzere toplam 8 (sekiz) adet Özel Toplu Taşıma Aracı çalıştırılmak üzere , Haymana İlçesinde kurulmuş olan taşıma birlik veya kooperatiflerine hattın 10 yıl süreli kiraya verilmesi işinin ihalesi, 2886 sayılı yasanın 35. maddesinin (a) fıkrası uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
2- Söz konusu ihaleye ilişkin şartname; 100 - TL bedel karşılığında Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 2. Kat No: 5 A Blok Yenimahalle / ANKARA adresindeki, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. İsteklilerin ihale şartnamesi almaları zorunludur.
3- İhale 21/11/2018 tarihinde Çarşamba günü saat:11.00’de Emniyet Mah Hipodrom Cad. 4. Kat No: 5 A Blok Yenimahalle / ANKARA adresindeki EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile anılan yasanın ilgili diğer madde hükümlerine göre yapılacaktır. İstekliler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnameye uygun olarak hazırlayarak 21/11/2018 tarihinde, Çarşamba günü saat 11:00’e kadar EGO Genel Müdürlüğü Encümenine (ihale komisyonu) sunulmak üzere Emniyet Mahallesi Hipodrum Caddesi No:5 A Blok Zemin Katta bulunan EGO Genel Müdürlüğü Genel Evrak Kabul Bankolarında İhale Evrakı Kabulü için açılmış 1 Nolu İhale Evrakı Kabul Bankosu olarak belirtilmiş Bankodan, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında verecektir. Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar yetişmek üzere, iadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderilebilir. Ancak postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilemez. Verilen teklif mektubu geri alınamaz. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartları ihtiva eden teklifler geçersizdir.
4- 8 (sekiz) adet aracın tamamı için 1(bir) yıllık hat kiralama muhammen bedeli 4.000,00 - TL.(%18 KDV hariç) olup, muhammen bedelin % 3’ü oranında (120,00 - TL.) 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun geçici teminat verilmesi zorunludur.
5- İsteklilerden ihaleye girebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır;
a) İsteklinin , Haymana İlçesinde kurulmuş olan taşıma birlik veya kooperatifi adına belgesi ve adres beyanının olması,
b) Taşıma birlik veya kooperatiflerin imza ve yetki sirkülerinin veya taşıma birlik veya kooperatiflerin adına girişimde bulunacak kimselerin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletnamenin ibraz edilmiş olması,
c) İsteklinin 2886 sayılı yasaya göre cezalı olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısının (2886 sayılı yasaya göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar) dosyasına eklenmesi,
ç) Taşıma birlik veya kooperatiflerin üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili hususları gösteren kayıtlı belgeler ile birlikte halen faaliyette olduğuna dair Ticaret Odası faaliyet belgesi veya Ticaret Odası siciline kayıtlı olduğuna dair alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,
d) İhale ve işletme şartnamesi alındı makbuzu ile İhale ve işletme şartnamesinin istekli tarafından imzalanarak teklif zarfında sunulması,
e) İsteklilerin şartnamenin ilgili maddesi doğrultusunda hazırlayacakları tekliflerini ihale dosyasına eklemesi,
6- İstekliler tekliflerini ihale şartnamesine göre 8 (sekiz) adet araç için 1(bir) yıllık KDV hariç olarak vereceklerdir. İhaleye çıkılan hattaki toplam 8 (sekiz) adet araç sayısı üzerinden tamamına toplu teklif verilmesi gerekmektedir .
7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR