İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Özel okul vasıflı taşınmaz restorasyon veya yapım karşılığı kiraya verilecektir

İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.10.2019 14:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif yöntemi ile Vakıflar Meclisinin 05.08.2019 tarih ve 272/239 no.lu kararı ve 18.07.2019 tarih 121 no.lu Bakanlık İzni gereği 22 (yirmiiki) yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır.
İLİ : İZMİR
İLÇESİ : SEFERİHİSAR
MAHALLE : ÇOLAK İBRAHİM
CİNSİ : ÖZEL OKUL
ARSA YÜZÖLÇÜMÜ (m2) : 1.030,00 m2
ADA NO : 168
PARSEL NO : 116
VAKIFLAR MECLİSİ KARAR
TARİH ve NO’SU : 05.08.2019 – 272/239


TAHMİN EDİLEN BEDEL : 1.217.865,00-TL
(birmilyonikiyüzonyedibinsekizyüzaltmışbeştürklirası)
GEÇİCİ TEMİNAT : 36.535,95-TL
(otuzaltıbinbeşyüzotuzbeştürklirasıdoksanbeşkuruş)
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 15.10.2019 Salı günü ve saat 14:00

İŞİN ADI : “İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Çolakibrahim Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, tapunun 168 ada 116 no.lu parselinde kayıtlı 1.030,00 m2 yüzölçümüne sahip “arsa” nitelikli taşınmaz üzerinde yer alan yarım kalan kaba inşaatın inşaat süresi dahil toplam 22(yirmiiki) yıl süre ile yapım karşılığı kiralanması işi”

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Meclisinin 05.08.2019 tarih ve 272/239 no.lu kararına istinaden;

Söz konusu taşınmazın;
1-İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması,
2- İşin süresinin, azami 1 yıl içerisinde imar planı tadilatının yapılması, imar planı tadilatının yapıldığı göz önünde bulundurularak 1 (bir) yıl inşaat süresi de dâhil olmak üzere toplam 22 (Yirmiİki) yıl olması,
Kira bedellerinin;
-İlk 2 yıl (yer teslim tarihinden itibaren) aylık 1.000,00-TL (BinTürkLirası),
-3. yıl 11.000,00-TL(OnbirbinTürkLirası) + önceki yılın TÜFE artışı TL kira alınması,
-4. yıldan 10. yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında arttırılması,
-11.yılın kirasının, 10.yılın kirasına %35 oranında artış yapılarak belirlenmesi,
-12.yıldan 22.yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında arttırılması,
3-Söz konusu taşınmaza; ilgili Belediyesinin imar planı tadilatı ile ‘özel eğitim tesisi’ yapılabileceği yazısına dayanılarak;
a) Yarım kalan inşaata ‘Özel Okul’ fonksiyonu verilmek üzere, İdarenin onayı alınarak imar planı tadilatı yaptırılması ve ruhsatının alınması,
b)Yüklenicinin inşaat süresi için verilen süre (12 ay) içinde plan tadilini de yapması, bu sürenin sonunda plan tadilatının yerine getirilmemesi halinde, teminatın ve ödenen kiraların İdaremize irat kaydedilerek sözleşmenin fesih hakkının saklı tutulması,
c)Okul fonksiyonuna göre yapının statik performansının değerlendirilmesi ve gerekli ise yapının güçlendirmesinin İdarenin kontrolünde yapılması,
4-Özel okul için 240 öğrenci, Kişisel Gelişim Kursu için 100 öğrenciden fazla kontenjan olması durumunda işin kira bedelinin sözleşmesi doğrultusunda arttırılması, ayrıca ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan "inşaat alanı, brüt alan, net alan, emsale dahil alan, kiralanabilir alan, gelir getirici alan, ticari alan, oda sayısı, yatak sayısı, öğrenci sayısı, koltuk sayısı, araç sayısı, satılan ......sayısı/miktarı vb." parametre(ler)de, öncelikle İdare daha sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngören bir değişiklik olması halinde, sözleşmeye esas kira bedelleri ilgili parametre(ler)deki artış oranında arttırılması,
5-Sözleşme imzalandıktan sonra, taşınmazın imar durumunda meydana gelebilecek değişiklik ve ya başka zorunlu nedenlerle, toplam inşaat alanın azalması durumunda kira miktarlarında ve ödeme planında bir değişiklik yapılmaması, ancak bu zorunlu azalma nedeniyle toplam inşaat alanının %25 veya daha yüksek oranda eksilmesi durumunda tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi feshedebilmesi,
6- Yüklenici tarafından; yer teslim tarihinden itibaren, ilk 1 (Bir) yıl içerisinde, imar planı tadilatının yapılması, ihaleye konu taşınmaz ile ilgili her türlü uygulama projesinin ve detaylarının hazırlatılması, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, yıkılacak yapılar (varsa) ve yerine yapılacak bina ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınması, zemine ilişkin önerilecek tahkim ve iyileştirme veya yapının güçlendirme çalışmaları da dâhil olmak üzere tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, İdarece onaylanmış projeye uygun olarak inşaat imalatlarının tamamlanması, -İdarece onaylanmış iş programına göre işin bitirilmesinin ardından yapı kullanma izin belgesinin alınması, binanın/tesisin faaliyete açılması, bunlara müteakip belirlenecek sürede kat mülkiyetine geçilmesinin sağlanması, yer teslim tarihinden sözleşme süresi sonunda İdareye geri teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık, Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması yapılacak bütün harcamaların (İnşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,
7-Taşınmazların yapı kullanma izin belgesi alınıncaya kadar şantiye hizmetleri dışında hiç bir şekilde kullanılmaması, ayrıca yer teslim tarihinden işletmeye açılıncaya kadar geçen süre içerisinde taşınmazlarda gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunulmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması;
8-Yüklenici tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,
9-İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların idareye gelir kaydedilmesi, 22. yılın sonunda yüklenici tarafından tesisin bakımlı ve kullanılabilir şekilde, hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan her halükarda İdarenin tasarrufuna terk edilmesi,
Kayıt ve şartlarıyla, Vakıflar Meclisinin 05.08.2019 tarih ve 272/239 no.lu kararına istinaden; 1 (bir) yıl inşaat süresi dâhil toplam 22(yirmiiki) yıl süre ile yapım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır.
Taşınmaz 6306 sayılı kanunun sağladığı muafiyetlerden faydalanabilecektir. Ancak muafiyet kapsamında ya da kanunlarda herhangi bir değişiklik olması durumunda vergi, resim, harç, ücret vs. ve ilgili kurum ve kuruluşlarca tahakkuk ettirilecek her türlü ödeme yüklenici tarafından karşılanacaktır.
İhaleye iştirak edecek istekliler;
1- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2- Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, 150,00 TL karşılığında temin edilebilir.
3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 15.10.2019 tarih ve saat 14:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.
4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf, iç zarfı ve bu şartnamenin 6.maddesinde istenilen diğer belgeleri içerir:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6. maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

m) Herhangi terör örgütüyle (PKK, PDY vb.) bağı bulunmadığı, bulunduğu takdirde herhangi bir hak iddia etmeyeceğini ve sözleşmenin feshedileceğine dair taahhütname (Ek:11)

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 15.10.2019 tarih ve saat 14:00’e kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

5- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
6- Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir.
İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR