BURULAŞ-BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIMA İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Otopark, kar motoru, kar kızağı, fotoğrafçılık ve kır kahvesi kiraya verilecektir

BURULAŞ-BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIMA İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077136
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Uludağ Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan 4 farklı lokasyonda otopark, kar motoru, kar kızağı, fotoğrafçılık ve kır kahvesi faaliyet konulu işletme alanlarının şartname hükümlerine uygun olarak kiralanması ve işletilmesi işidir.  
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BURULAŞ - Odunluk Mah. Akpınar Cad. no: 6/1 16265 Nilüfer/BURSA – Burulaş Akademi Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ULUDAĞ MİLLİ PARKI İÇERİSİNDE BULUNAN OTOPARK İŞLETMESİ, KAR MOTORU FAALİYETLERİ, KIZAK FAALİYETİ, FOTOĞRAFÇILIK FAALİYETİ VE KIR KAHVESİ FAALİYETLERİ ALANLARI İŞLETİME VERİLECEKTİR

 1. İDARENİN
 1. Adı: BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
 2. Adresi: BURULAŞ - Odunluk Mah. Akpınar Cad. no: 6/1 16265 Nilüfer/BURSA
 3. Telefon ve faks numarası: Tel -0224 452 52 44 faks - 0224 452 52 43
 4. İŞİN Niteliği, türü ve yeri Uludağ Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan 4 farklı lokasyonda otopark, kar motoru, kar kızağı, fotoğrafçılık ve kır kahvesi faaliyet konulu işletme alanlarının şartname hükümlerine uygun olarak kiralanması ve işletilmesi işidir.

Bu kapsamda;

KISIM MEVKİ ( LOKASYON ) FAALİYET KONUSU
1. KISIM 2.Gelişim – Çobankaya - Bakacak Kar Motoru – Fotoğrafçılık – Kır Kahvesi
2.KISIM 1. Gelişim ( Oteller Bölgesi Cami yanı alan ) Kar Kızağı – Fotoğrafçılık – Kır Kahvesi
3.KISIM Sarıalan Kar Motoru – Fotoğrafçılık
4. KISIM Otopark alanları (Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ ne ait
ve Burulaş’ a tahsisli olanlar)
Otopark İşletmeciliği


Belirtilen lokasyonlarda sadece karşılarında yazılı iştigal konuları yapılabilecektir. Alanların detaylı bilgileri ihale dokümanında detaylandırılmıştır.

 • İşin süresi: 1 + 1 Yıl ( ikinci yılın süresi ile ilgili detaylar ihale dokümanında tanımlanmıştır)

 • Muhammen bedel: 3.000.000,00 TL ( üçmilyonTürkLirası ) + KDV / yıl

 • İhale usulü: Kapalı teklif akabinde pazarlık usulü olacaktır. İdaremiz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, uygun gördüğü teklif sahibi ile sözleşme yapmakta serbesttir. İhale konusu işin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

 1. TEKLİFLERİN
 • Sunulacağı yer : BURULAŞ - Odunluk Mah. Akpınar Cad. no: 6/1 16265 Nilüfer/BURSA / Satınalma Müdürlüğü

 • İhale ve son teklif sunma tarihi : 12.11.2019 Salı günü saat 10:00

 • İhale yeri : BURULAŞ - Odunluk Mah. Akpınar Cad. no: 6/1 16265 Nilüfer/BURSA – Burulaş Akademi Salonu


4- TEKLİF SUNABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, şartnameye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından şartnameye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Şekli ve içeriği İhale dokümanında belirlenen teklif mektubu
e) Geçici teminat; İstekliler, teklif dosyalarında teklif edecekleri ilk bedelin en az % 5 i oranında teminatı sağladıklarında dair evrakı ihale dosyalarında sunacaktır. (Nakdi ya da banka mektubu) Nakdi teminatlar İdarenin Vakıflar Bankası TR 75 0001 5001 5800 7281 413008 no lu hesabına yatırılmalıdır. Geçici teminat mektuplarının süresi en erken 30.01.2020 tarihine kadar geçerli olacaktır.
f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı belgesi
g) Şartname dokümanının satın alındığına dair belge.
h) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, vekaletname ve vekilin imza sirküsü ( noter onaylı )
i) İhale dokümanlarının tüm sayfalarının okunup anlaşıldığına dair her sayfaya kaşe + imza
j) Burulaş Mali İşler Müdürlüğü’ n den alınmış İdare’ ye vadesi geçmiş borcu yoktur yazısı

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

 • Herhangi bir nedenle daha önce Kamu İhalelerine katılımı yasaklanan gerçek ya da Tüzel Kişiler bu iş için teklif veremezler.
 • Teklif geçerlik süresi en az 60 takvim günü olmalıdır.
 • Teklif verilecek ihaleye ait ihale dokümanı BURULAŞ-BursaRay İşletme Merkezi İzmir Yolu Odunluk Mevki 16130 Nilüfer/BURSA – Satınalma Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 1.000,00-TL karşılığı Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
 • Teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 • Muhammen bedelin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • İdare gerekçesini göstermek kaydı ile ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale yapılmış olsa dahi sözleşme imzalanmadan önce ihaleyi iptal edip etmemekte serbesttir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR