ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Otomat yeri kiraya verilecektir

ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Sıcak-Soğuk-İçecek-Yiyecek Otomat
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çukurova Devlet Hastanesi Satın alma Biriminde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Çukurova Devlet Hastanesi
İ L A N
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN

S.NO TAŞINMAZ MAH. / KÖY ADA PARSEL KİRALANACAK KISIM (M2) Hissesi Doküman Bedeli KİRALAMA AMACI Süresi İLK YIL TAHMİNİ BEDEL(TL) İLK YIL GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE
NO GÜNÜ SAATİ
1 8110810 Kurttepe 8260 3 10 Tam 50,00 TL Sıcak-Soğuk-İçecek-Yiyecek Otomat 2 (iki) yıl 32.824,80 TL 9.847,44 TL 03/06/2020 10.00

1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışları ve kiralaması yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
2- Kiralamaya sunulan taşınmaz 03.06.2020 tarih ve saat:10:00’da Çukurova Devlet Hastanesi Satın alma Biriminde ihalesi yapılacaktır. İşin Başlayış tarihi 25/06/2020 işin bitiş tarihi 24/06/2022’tir
3- Kiralamaya sunulan taşınmaza ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Çukurova Devlet Hastanesi Satın alma Biriminde bedelsiz olarak görülebilir.
4- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a) Geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) ihale tarihi itibarıyla 120 gün süreli geçici teminat mektubu, (ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.) İLK YIL Tahmin edilen bedel 32.824,80 tl (OTUZİKİBİNSEKİZYÜZYİRMİDÖRTLİRASEKSENKRŞ) olup geçici teminat miktarı (İLK YIL İÇİN) 9.847,44 TL (dokuzbinsekizyüskırkyedilirakırkdörtkrş)’dır.Takip eden yıllar kira bedelleri ise, 20 Eylül 2018 tarihinde 30541 Sayı, 108 Karar No ile yayınlanan Resmi Gazetede belirtilen 2019-2021 Ekonomi Programı kapsamında alınan karar gereğince bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE- oniki aylıkortalamalara göre yüzde değişimi ) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. Kira artış bedelleri ile ilgili mevzuatta değişiklik olması haline takdirde kira artış bedellerine ait son hüküm esas alınacaktır. Bulunacak bedel üzerinden %6 oranında kesin teminat alınacaktır.
b)ikametgâh ilmühaberi,
c)Nüfus cüzdan örneği,
d)Nakit Geçici Teminat HALK BANKASI ADANA GAZİPAŞA ŞUBESİ TR15 0001 2009 1650 0005 0000 41 IBAN NOLU HESABINA yatırılacaktır.
e)Özel kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekâletname,
f)Tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan 2020 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, Vergi Kimlik Numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamelerini, Gerçek kişiler için imza beyannamesi,
g), İhale Dokümanları Çukurova Devlet Hastanesi Satın alma Biriminde görülüp 50,00 TL bedel ile temin edilebilir.
h) Son bir ay içerisinde Cumhuriyet Savcılığından alınmış Sabıka kaydı (Tüzel kişilerde Şirket ortaklarının tamamı)
5- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli ve taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.
6-Komisyonumuz, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR