VAN MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Organize hayvancılık yapılması amacıyla 19.526 m² arsanın irtifak hakkı ihalesi

VAN MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Van/Edremit ilçesi köprüler mahallesi 19.526 m2 irtifak hakkı arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.09.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında (Erenkent Mah. 10. Etap Küme Evleri No:20 Yeni Toki Edremit/ VAN) toplanacak komisyon huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

VAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İRTİFAK HAKKI İLANI

İRTİFAK HAKKI DÜZENLENECEK TAŞINMAZIN

İLÇE
MAHALLE
CİNSİ ADA NO PARSEL NO FİİLİ DURUMU YÜZÖLÇÜMÜ (M2) İRTİFAK HAKKI DÜZENLENECEK YÜZÖLÇÜM (M2) İMAR DURUMU TAHMİNİ İLK YIL İRTİFAK HAKKI
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ ( TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE SAATİ
1 Edremit Köprüler Ham Toprak _ 1013 Yumurta çiftliği olarak kullanılmaktadır. 19.526,33 19.526,33 İmarsız 2.350,00 705,00 19.09.2019 10:30
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (g) maddesine göre Pazarlık Usulü ile imar planıyla getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak organize hayvancılık/hayvancılık yapılmak amacıyla 30(otuz) yıl süreyle bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı ihalesi hizasında yazılı tarih ve saatte Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında (Erenkent Mah. 10. Etap Küme Evleri No:20 Yeni Toki Edremit/ VAN) toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
a) İhalalerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat belgesi,
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge (İdaremizden de temin edilebilir. )
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.
d)Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasıdan yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.
3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
4- İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmazın düzenlenecek Ön İzin Şartnamesi, İrtifak Hakkı Şartnamesi ve İrtifak Hakkına İlişkin Resmi Senede Yazılacak Hükümlere, ön izin döneminde Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü ile ilgili kamu idarelerinden uygun görüş alınması gerekmektedir.
5- İleride lehine irtifak hakkı tesis edilecek yatırımcıya gerekmesi halinde fiili kullanım olmaksızın, 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilecek olup, yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde verilecek olan ön izin İdarece doğrudan iptal edilecektir. Ön izin şartlarının yerine getirilmesi halinde irtifak hakkı ihalesinde kararlaştırılacak olan bedelin, ön izinde geçen süre dikkate alınarak Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında arttırılması suretiyle tespit edilen bedel üzerinden irtifak hakkı tesis edilecek ve resmi senede yazılacak hükümler tapuya tescil edilecektir.
6-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır.
Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve https://van.csb.gov.tr/ adreslerinden de öğrenilebilir. Telefon : (0432) 216 30 78 İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR