ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ordu/Ünye'de baz istasyonu ve çocuk parkı kiraya verilecek

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ortayılmazlar Mahallesi Çakırtepe Mevkiinde bulunan 36,16 m² lik alan baz istasyonu, Liseler Mahallesi Devlet Sahil Yolu Atatürk Parkı İçerisinde bulunan 900 m² lik alan çocuk oyun parkı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.06.2019 15:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

MADDE 1-Aşağıda açık adresleriyle belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre açık artırma usulü ile kiraya verilerek ihale edilecektir.
MADDE 2- İhale Ünye Belediye Başkanlığında 24.06.2019 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15:10’da başlayacak olup her bir taşınmaz ihalesi belirli aralıklarla Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
MADDE 3-Kiraya verilecek taşınmaz malların;

Adresi : Cinsi : m2 : Tahmini Bedeli
- Ortayılmazlar Mahallesi Çakırtepe Mevkiinde bulunan 36,16 m² lik alan baz istasyonu kurulması amaçlı 3 yıl süreli kiraya verilecektir. 1.yıl kira bedeli 40.000,00 (kırkbin) Türk lirası olup; muhammen bedel 120.000,00 (yüzyirmibin) Türk lirasıdır. Takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle hesaplanacaktır. (İhale saati: 15:10)

- Liseler Mahallesi Devlet Sahil Yolu Atatürk Parkı İçerisinde bulunan 900 m² lik alan çocuk oyun parkı olarak 3 yıl süreli kiraya verilecektir. 1.yıl kira bedeli 135.000,00 (yüzotuzbeşbin) Türk lirası olup; muhammen bedel 405.000,00 (dörtyüzbeşbin) Türk lirasıdır. Takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle hesaplanacaktır. (İhale saati: 16:00)
MADDE 4- İHALEYE GİRECEKLERDEN İSTENİLECEK BELGELER:
- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
A) GERÇEK KİŞİLERDEN :

 • İkametgah belgesi,
 • Nüfus cüzdan sureti,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Geçici teminat mektubu(banka teyit yazısı ile beraber) veya makbuzu,
 • Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
 • Adli Sicil Kaydı.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN :

 • İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 • Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
 • Geçici teminat mektubu (banka teyit yazısı ile beraber)veya makbuzu,
 • Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
 • Adli Sicil Kaydı (Limited Şirketlerinde şirket müdürünün, Anonim Şirketlerinden yönetim kurulunun tamamının).

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
İstekliler en geç ihale günü olan 24/06/2019 tarihinde saat 10:00’ a kadar Ünye Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne başvuruda bulunarak,ihaleye katılmak için istenilen belgeleri vermek ve geçici teminatı belediye veznemize yatırmak zorundadır.
Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:
A- İdarenin;
a) Harcama yetkilileri,
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),
d) İhale süresince yüklenici firmanın 667 sayılı OHAL Kapsamında Alınan tedbirlere İlişkin KHK ye göre FETÖ/PYD terör örgütüne üyeliği veya iltisakı yada bunlarla irtibatının bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma yapılan, soruşturması devam edenler veya hakkında dava açılanlar ve bu isteklilerin resmi ortağı olduğu tüzel kişiler,
B- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84 ve 85’inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.
C- Ünye Belediyesine doğrudan veya dolaylı (şirket ortağı vb.) olarak borcu olanlar bu borçlarını ödemedikçe ihaleye katılamazlar.
MADDE 6- Taşınmazların kira süresi yukarıda belirtildiği gibi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 (üç) yıldır.
MADDE 7- Geçici teminat muhammen bedel üzerinden alınır. Nispeti %3 kadardır.
MADDE 8- Kesin teminat muhammen bedel üzerinden alınır. Nispeti % 6 kadardır.
MADDE 9- İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklif sunabilmek için yukarıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır.
MADDE 10- İstekliler en geç ihale günü olan 24.06.2019 tarihinde saat 10.00’a kadar Ünye Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne başvuruda bulunarak ihaleye katılmak için istenilen belgeleri vermek ve geçici teminatı yatırmak zorundadır.
MADDE 11- İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünden görebilir ve temin edebilirler.
İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR